آمار

سال

<< 2017

موارد چاپ شده 0
جمع مقالات 47
داوری شده 23
  پذیرش شده(%): 3 (13%)
  رد شده(%): 20 (87%)
  متوسط مدت داوری (روز) 100