بررسي حرکت‌هاي داستاني در هزار و يک شب با تکيه بر الگوي ريخت‌شناسي « ولاديمير پراپ»

جواد اصغری, زینب قاسمی اصل

چکیده


اين پژوهش ضمن بررسي اجمالي مکتب فرماليسم و ديدگاه‌هاي نظريه پردازان آن درباره اصول تحليل متن، الگوي ريخت شناسي ولاديمير پراپ را که هم اکنون زيربناي اصلي بسياري از الگوهاي تحليل ساختاري، ريخت شناسي و روايت شناسي را تشکيل مي‌دهد، تشريح مي‌نمايد. الگوي پراپ بر « کارکرد » يا عمل شخصيتي استوار است واجزاي يک داستان با توجه به کارکرد هر شخصيت و حوزه عمل او مشخص مي‌گردد. پس از تبيين الگوي پراپ و تعريف حرکت در داستان و نحوه ترکيب آنها از ديدگاه او، نمونه‌هايي از حکايت‌هاي هزار و يک شب موردبررسي قرار گرفته و نمودارهاي مربوط به ساختار متن و حرکت‌هاي داستان ترسيم شده است. اين پژوهش نشان مي‌دهد که الگوي پراپ بر افسانه‌هاي هزار و يک شب قابل انطباق بوده و داستان‌هاي هزار و يک شب از انواع مختلف روشهاي ترکيب حرکت‌هاي داستاني بهره منداست.

واژگان کلیدی


پراپ، هزار و يک شب، کارکرد داستاني

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.