palette
نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه

چکیده
زن عرب، به‌خصوص زن فلسطینی، را نویسندگان و ادیبان با رویکردهای فکری متفاوت نگريسته‌اند و بخش عظیمی از آثار ادبی (شعر و نثر) خود را به زنان اختصاص داده‌اند. قشری که از حوادث جامعه تأثیر بسيار پذیرفته و نيز بر آن تأثیر گذاشته است. داستان‌نویس فلسطینی به ارتباط زن عربی- فلسطینی با جامعه، وطن و فعالیت‌های سیاسی بسیار آگاه است؛ به این اعتبار که زن در روند جنبش‌های آزادی‌بخش و ساخت جامعه، نیرویی مؤثر و کارآمد به حساب می‌آید. پس از انقلاب 1965، بسیاری از قیدوبندهای اجتماعی زنان شکسته و راه برای مشارکت آن‌ها در عرصه‌هاي سیاسی، اجتماعی و نظامی باز شد و، بدین طریق، شاهد پیشرفتي چشمگیر در وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان بودیم. چون جنسیت داستان‌نویسان در نوع تفکر، نگرش و پرداختنشان به مسائل زنان تأثيرگذار است، یک داستان‌نویس‌ مرد، غسان کنفانی، و یک داستان-نویس زن، سحر خلیفه، را انتخاب کردیم تا تفاوت دیدگاه داستان‌نویسان مرد و زن را درزمينة تصویر زن و رابطة او با وطن و جامعه بررسي كنيم. نگارندگان در این پژوهش کوشیده‌اند ازخلال بررسي آثار و انديشه‌هاي دو نويسندة فلسطيني، تصویری واقعی از زن عربی- فلسطینی و جایگاه و نقش اجتماعی او ارائه دهند.
واژگان کلیدی
زن، داستان، نقش اجتماعی، نقش انقلابی، فلسطین

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.