palette
بررسی و تحلیل سوره انفطار با تکیه بر نظریه ساختارگرایی
مینا جیگاره, زهرا صادقی

چکیده
ساختارگرایی به مانند اسلوب و مذهب فکری و وسیله ای برای واکاوی پا به عرصه ادب گذاشت که سنگ بنای آن بر اساس بینش کلی یا مجموعه ای نظام دار است . و برای بررسی ساختار موضوع باید دید کلی به موضوع را رعایت نمود، بنابراین اسلوب ساختار گرایانه فقط شامل رویدادها و واژگان به تنهایی نیستند بلکه در برگیرنده رابطه ای است که بین آن رویدادها یا واژگان می باشد، و ساختارگرایی، اسلوبی توصیفی است که مستقیما به محتوا توجه نمی کند بلکه بر ساختار محتوا و اجزای تشکیل دهنده و بنای آن که تناسب متن را، با وجود اختلافات و هماهنگی هایش که در آن وجود دارد، تشکیل می دهد تاکید می نماید. ساختارگرایان ادبی به کیفیت معنی بوجود آمده نه خود معنی توجه می کنند، و در مورد خود آن واژه سخن می گویند و اسلوبهای نقدی تقلیدی را رد می کنند.قران همان کتاب مسطور الهی بر اساس ساختار ظریفی بنا شده که خالی از موضوعیت و تناسب و توازن نیست، و محتوای این پژوهش بر دو پایه: تفکیک و ترکیب در فهم سوره انفطار استوار گردیده، زیرا متن قرآن ساختار خاص و دقیقی دارد که خداوند تبارک و تعالی آن را نازل کرده تا گواه و نشانگر معنا و محتوای آن باشد. و برای بررسی ساختار سوره انفطار باید آن را به اجزای تشکیل دهنده اش تحلیل نماییم، و از نظر محتوا و تفاصیل و اجزایش به شکل موضوعی بدون دخالت هیچ فکر و عقیده ای خاص در آن بررسی کنیم.هدف از این مقاله کشف ساختارگرایی فنی موجود در سوره انفطار و چگونگی انجام وظایف زیبایی شناسی، با توجه به اهمیت و میزان تاثیر ساختارگرایی این سوره در مخاطب است.   
واژگان کلیدی
قرآن کریم-سوره انفطار-ساختارگرایی حروف-ساختارگرایی ساختارهای سوره انفطار-ساختارگرایی دلالت

منابع و مآخذ مقاله

*قرآن کریم

- ابن عاشور،محمد ابن طاهر(بی تا) التحریر و التنویر،بیروت،موسسه التاریخ

- ابن منظور،محمد ابن کرم(1414)،لسان العرب،بیروت،دار صادر

- ابوالقاسمی،محمدرضا(1387)، یوهاس برتنس،مبانی نظریه ی ادبی،تهران،،نشر ماهی، چاپ دوم

- بابایی،احمد علی(1362) برگزیده تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه

- بشر،کمال(2000) علم الاصوات،قاهره،دارالغریب

- بنت الشاطی،عائشه عبدالرحمن(بی تا)،الاعجاز البیانی للقرآن،القاهره،دارالمعارف

- پراپ،ولادیمیر(1386) ریخت شناسی قصه های پریان،مترجم،فریدون بدره ایی،تهران،مرکز

- مصطفوی،حسن(1384) التحقیق فی كلمات القرآن الكریم‏،تهران،مرکز نشر کتاب

- حسن،عباس(1432)،النحو الوافی،قم،ذوی القربی

- (1998)،خصائص الحروف العربیة و معانیها،بیروت،اتحاد الکتاب العرب

- حسینی همدانی،محمد حسین(1404)،انوار درخشان،تهران،کتاب فروشی لطفی

- راغب الاصفهانی،حسین ابن محمد(1412)،المفردات فی غریب القرآن،بیروت،دارالقلم

- الزمخشری،ابوالقاسم(1407)،الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل‏،بیروت،دار الکتب العربیه

- سامرایی،فاضل صالح(1428)،معانی الابنیه العربیه،عمان،دار عمار

- (2007)،معانی النحو،بیروت،دار احیا التراث العربیه

- سید قطب(1412)،فی ظلال القرآن،بیروت-القاهره،دارالشروق

- (1992)،التصویر الفنی فی القرآن،تهران،دار الشروق

- شایگان فر،حمید رضا،(1384) نقد ادبی،تهران،دستان

- شمیسا،سیروس،(1380) نقد ادبی،تهران،انتشارات فردوس

- طالقانی،سید محمود(1362) پرتویی از قرآن،تهران،شرکت سهامی انتشار

-طباطبایی،محمد حسین،(1374)،ترجمه تفسیر المیزان،مترجم :سید باقر موسوی همدانی،قم،دفترانتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم‏

- (1417)،المیزان فی تفسیر القران،قم،دفترانتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم‏

- طبرسى.،فضل بن حسن(1372)،‏مجمع البیان فى تفسیرالقرآن‏،تهران،ناصرخسرو

- فراهیدی،خلیل ابن احمد(1410)،العین،قم،انتشارات هجرت

- قرشی بنایی،علی اکبر،(1371) قاموس القران، تهران،دار الکتب الاسلامیه

- مکارم شیرازی،ناصر(1374)،تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه

- میبدی،احمد ابن ابی سعد(1371)،کشف الاسرار و عدة الابرار،تهران،امیرکبیر

- نجفی خمینی،محمد جواد(1398) تفسیر آسان،تهران،انتشارات اسلامی

- علوی مقدم،مهیار(1377) نظریه های نقد ادبی معاصر،تهران،سمت


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.