palette
ارزيابی مؤلفه‌های ساختاری مقاله‌های مجله «نقد ادب عربی»

چکیده

پرسشنامه طراحی شده، 63 مقاله مجله نقد ادب عربی را با روش تحليل محتوای ترکيبی مورد نقد و ارزيابی قرار داده است.

يافته­های پژوهش نشان می­دهد که مقاله­ها از سال 89 تا 94 در مولفه­های ساختاری روند رو به رشدی دارند. اما در سال­های 94 و 95  اين روند سير نزولی پيدا کرده است و سپس سال 96 و 97  مولفه­های ساختاری رشد قابل ملاحظه ای دارد. بررسی انطباق ساختار مقاله­ها با معیارهای مطلوب مقاله­های علمی پژوهشی نشان می­دهد که ساختار مقاله ها در قسمت سوال، پيشينه ، روش پژوهش و علت انتخاب آن، چگونگی جمع و تحليل مواد پژوهش و نتيجه، بامعيارهای مقاله های علمی پژوهشی مطابقت ندارد. نتيجه پژوهش نشان می دهد که نويسندگان الگوی ساختاری منسجمی در اختيار نداشتند و ساختار مقاله­ها را بر اساس آنچه خود آموزش ديده­اند تنظيم کرده­اند. ضعف موجود را می­توان به بی توجهی به معيارهای ساختاری در آموزش­های دانشگاهی ارتباط داد و از طرفی ديگر مشخص نبودن الگوی جامع ساختاری مقاله علمی پژوهشی از سوی سردبيران و داوران از ديگر عوامل برجسته شدن اين مشکل در مقاله­ها است. بنابراين اين پژوهش مدل مفهومی ساختار مقاله­های علمی پژوهشی زبان و ادبيات عربی را پیشنهاد داده است.

واژگان کلیدی
ارزيابی مقاله‌، مولفه های ساختاری، مجله نقد ادب عربی، دانشگاه شهید بهشتی

منابع و مآخذ مقاله

- ابوالحسنی، محسن (1381)، «چگونه مقاله‌ی علمی بنويسيم و آن را به چاپ برسانيم»، چاپ اول، تهران.

- احمدی، حمید و همکاران(1392)، «تحليل استنادی و روابط هم‌نويسندگی مقاله‌های مجله‌ی علمی پژوهشی انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، مورد مطالعه شماره 1-20»، مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، شماره 29، صص 170-149.

- اسدی، مريم و همکاران (1393)، «راهنمای نگارش مقاله علمی (از چکيده تا نتيجه)»، چاپ اول، تهران: نشر کتابدار.

- باوان پوری، مسعود و همکاران(1394)، «بررسی و نقد مقالات پژوهشی: مطالعه موردی چهار مقاله با موضوع اسطوره»، مجله مطالعات انتقادی ادبيات، سال دوم، شماره 6، صص125-115.

- حافظ‌نيا، محمدرضا (1391)، «مقدمه‌ای بر روش تحقيق در علوم انسانی»، چاپ18، تهران: سمت.

- حسينی، سيدحسين(1396)، «آسيب‌شناسی نقد علوم انسانی»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال17، شماره2، صص54-39.

- ــــــــــــــــ (1389)، «نقد نقد»، نشريه علمی تخصصی کرسی انديشه، شماره9، ستاد نهضت توليد علم و کرسی‌های نظريه‌پردازی.

- خاکی، غلامرضا (1393)، «روش تحقيق در مديريت»، چاپ سوم، تهران: نشر فوژان.

- ديانی، محمدحسين (1379)، «پايان‌نامه، گنج ناشناخته رها شده» در مجموعه مباحث بنيانی کتابداری و اطلاع‌رسانی ايران، ده مقاله، مشهد: انتشارات کتابخانه رايانه‌ای، صص127-115.

- رسولی‌مهستی، امير؛ آتشانی، زهرا (1390)، «تحليل محتوا با رويکرد کتب درسی»، تهران: جامعه‌شناسان.

- رضی، احمد (1391)، «پژوهش‌های مسأله محور در مطالعات ادبی»، فنون ادبی، سال 4، شماره1، صص26-13.

- سرمد، زهره و همکاران (1376)، «روش‌های تحقيق در علوم رفتاری»، تهران: آگاه.

- سلطانی، شيفته (1377)، «آشنايي با مجله‌های کتابداری ايران»، فصلنامه کتاب، سال9، شماره11.

- سليمانزاده نجفی، نيره السادات؛ اشرفی ريزی، حسن(1393)، «ارزيابی مقالات نقد کتاب منتشر شده در مجله کتاب ماه: کليات بر اساس مدل BREM»، مجله تحقيقات کتابداری و اطلاع رسانی، دوره4، شماره3، صص476-459.

- صيادانی، علی و همکاران(1396)، تحليل محتوايي و آماری مقاله‌ی دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی چاپ دانشگاه يزد»، مجله نقد ادب معاصر عربی، سال8، شماره16، صص161-141.

- طاهری‌نيا، علی باقر و مريم بخشی (1388)،«سنجش توليدات علمی گروه زبان و ادبيات عربی در ايران»، مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، شماره 13، صص128-103.

- عسگری، صادق(1389)، «نقدی بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجلات علمی پژوهشی زبان و ادبيات عربی، مجله زبان و ادبيات عربی، شماره2، صص118-97.

- ـــــــــــــ (1390)، «نقدی بر مباحث فرعی و عنوان‌های داخلی مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبيات عربی، مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، شماره18، صص 129-95.

- ــــــــــــــ(1391)، «نقد و بررسی منابع استنادی در مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبيات عربی»، ادب عربی، سال 4، شماره1، صص 174-153.

- ـــــــــــــ(1392)، «انتخاب موضوع و تنظيم مباحث داخلی در پژوهش‌های تطبيقی»، کاوش-نامه ادبيات تطبيقی، سال3، شماره 9، صص161-137.

- علی‌نژاد چمازکتی، فاطمه و همکاران(1393)، «بررسی شاخص‌های هم تأليفی در مقاله‌های مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی در پايگاه استنادی علوم جهان اسلام(Isc) طی سال‌های2013-2012»، مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، شماره33، صص117-97.

- غيبی، عبدالأحد و همکاران (1397)، «دراسة مقالات مجلة آفاق الحضارة الإسلامية من منظار تحليل المحتوی و الإحصاء من المجلد13 حتی العدد الأول من المجلد 19»، مجلة آفاق الحضارة الإسلامية، سال 21، شماره1، صص 131-113.

- فتوحی، محمود (1385)، «آيين نگارش مقاله علمی، پژوهشی»، تهران: سخن.

- فرامرز ملکی، احد (1385)، «روش‌شناسی مطالعات دينی»، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

- قاسمی‌پور، قدرت (1396)، «آسيب شناسی و نارسايي‌های درسنامه‌های نقد ادبی»، مجله ادبيات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 7، شماره1، صص95-71.

- کهندل جهرمی، مرضيه و همکاران(1396)، «دراسة مضمونية لأربعة من المجلات العربية المفهرسة في Isc»، مجله زبان و ادبيات عربی، سال13،شماره2،صص239-227.

- کيانی، حسين؛ نظری، يوسف (1395)، «بررسی تحليلی انتقادی مقاله‌های سبک‌شناسی (الأسلوبية)، مطالعه موردی مقاله‌های علمی پژوهشی سال‌های 1389تا 1393»، پژوهشنامه نقد ادب عربی، شماره 12، صص 201-177.

- گرجی، مصطفی؛ رضی، احمد (بی تا)، «روش تحقيق در زبان و ادبيات فارسی»، گيلان: انتشارات دانشگاه پيام نور.

- منصوريان، يزدان (1389)، مبانی نگارش علمی، چاپ اول، تهران: نشر کتابدار.

- موسی پور، نعمت الله؛ علوی حميدرضا (1388)، «نگارش علمی، راهنمای تدوين و نگارش مقاله، پايان نامه، رساله و گزارش پژوهش»، چاپ دوم،کرمان: دانشگاه شهيد باهنر.

- ميرزايي، فرامرز و همکاران (1387)، «تحليلی گزارش‌گونه از مقاله‌های چاپ شده در مجله‌انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی»، مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی. شماره10، صص 180-165.

- نادری، عزت الله؛ سيف نراقی، مريم (1395)، «روش‌های تحقيق و چگونگی ارزشيابی آن در علوم انسانی»، چاپ 16، تهران: ارسباران.

- نامداری، ابراهيم(1397)، «ارزيابی و نقد مقالات حوزه ادبيات عصر ميانه»، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 18، شماره4، 281-265.

- نظری، يوسف (1396)، «نقد و تحليل مقاله‌های حوزه ادبيات معاصر عربی (1393-1380)؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها»، انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، شماره43، صص 198-179.

- هال، جورج. م (1378)، «چگونه مقاله بنويسيم»، ترجمه حسين خدمت، تهران: رايزن.


ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.