palette
اسامی نویسندگان
س
سبزيان‌پور, وحيد, دانشیار دانشگاه رازی (ایران)
سبزیان‌پور, وحید, استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازي (ایران)
سلیمی, علی, دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه (ایران)
سلیمی, علی, دانشگاه رازی کرمانشاه (ایران)
سن سبلی, بی بی راحیل
سیاحی, صادق, دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران)
سیفی, طیبه, استادیار دانشگاه شهید بهشتی (ایران)

1 - 7 (7)