عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 2, شماره 1: پاييز و زمستان 1390 نقد و بررسی برخی دیدگاه‌های نحوی «ابراهیم مصطفی» در کتاب «إحیاء النّحو» چکیده   PDF
ابوالفضل رضایی, محمود عبّاسی
 
دوره 4, شماره 1: `پاييز و زمستان 1392 نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) چکیده   PDF
علی‌اکبر محسنی, رضا کیانی
 
دوره 2, شماره 1: پاييز و زمستان 1390 نقد و بررسی نظریّة دوره‌بندی سیاسی تاریخ ادب عربی چکیده   PDF
علی افضلی
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1392 نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه چکیده   PDF
غلامعباس رضایی هفتادر, سمیه برزین
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1392 نوستالژی در شعر سمیح القاسم چکیده   PDF
محسن پیشوایی علوی, گُلاله حسین‌پناهي
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا چکیده   PDF
محمد امیر عبیدی نیا, زهرا نوری
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1392 نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی چکیده   PDF
وحید سبزیان‌پور, صدیقه رضایی
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 هجرة النص و ثبات الهوية چکیده   PDF
حسین خمری
 
دوره 1, شماره 1: پاييز و زمستان 1389 واكاوي مفهوم شعر با نظر به ديدگاه حازم القرطاجني چکیده   PDF
سيد محمد باقر حسيني, احمدرضا حيدريان شهري
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1392 واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده چکیده   PDF
ابوالفضل رضایی, رقیه خرّمی, محدثه عطااللهي
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی چکیده
عبدالعلی آل بویه لنگرودي, ابراهیم ناطق تجرق, علی خالقی
 
دوره 5, شماره 2: بهار و تابستان 1394 پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی چکیده   PDF
عبدالعلی آل بویه لنگرودي, ابراهیم ناطق تجرق, علی خالقی
 
76 - 87 (87) << < 1 2 3 4