نویسنده = ������ �������� ���������� ����������������
بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی»

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391

عبدالعلی فیض الله زاده؛ ابو الفضل رضایی؛ شیرزاد زندکریمی


بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1389

عبدالعلی فیض الله زاده؛ علی عدالتی نسب