نویسنده = �������� ���������� ��������
ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1390

علیرضا محمد‌رضایی؛ عیسی متقی زاده؛ دانش محمدی