نویسنده = ������������������� ������������
تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی»

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390

ابوالفضل تقی‌پور؛ صبری جلیلیان؛ افسانه قاسم‌پور