نویسنده = ����������������������� �������� ����������������
نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 11-36

سیدمحمدرضا ابن‌الرسول؛ مرضیه قربانخانی


از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان)

دوره 2، شماره 1، اسفند 1390

سیّد محمّدرضا ابن‌الرسول؛ بتول حیدری