نویسنده = ������������������ �������� ����������
نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی»

دوره 3، شماره 1، اسفند 1391

حسین کیانی؛ سعید حسام‌پور؛ بشری سادات میرقادری