نویسنده = ����������������� ��������
داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392

مجید صالح‌بک؛ سمیه‌السادات طباطبایی