نویسنده = علی‌باقر طاهری‌نیا
دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان

دوره 12، شماره 25، اسفند 1401، صفحه 117-147

10.29252/jalc.2022.226936.1133

آزاده منتظری؛ محمود رضا توکلی محمدی؛ علی باقر طاهری نیا


بررسی محتوایی مولدیه های ابن زمرک اندلسی

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 7-36

محمد علی آذر شب؛ افسانه قاسم پور؛ محمد دزفولی؛ علی‌باقر طاهری‌نیا