نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 187-212

حمید رضا مشایخی؛ زهرا شجری قاسم خیلی