نویسنده = ������������������������ ������
بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت

دوره 12، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 267-296

10.29252/jalc.2022.227411.1147

عزت ملاابراهیمی؛ مجتبی سلمان نیا؛ میثم کرمی عنایت


نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی)

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 119-150

کمال دهقانی اشکذری؛ عزت ملاابراهیمی