نویسنده = ���� �������� ���������������� ����������������
دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً)

دوره 12، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 163-184

10.29252/jalc.2022.227616.1153

زهرا رحیم پور؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ سجاد اسماعیلی


پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 9-34

عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ ابراهیم ناطق تجرق؛ علی خالقی