نویسنده = ������������ ���������������� ����������
تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم

دوره 4، شماره 2، بهمن 1393

محمد خاقانی؛ محسن غلامحسین کهوری


التوظیف الفنی فی سیمیائیة الألوان عند ابن الرومی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393

محمّد خاقانی أصفهانی؛ داود نجاتی