نویسنده = ���������������� ������������ ��������
تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم

دوره 4، شماره 2، بهمن 1393

محمد خاقانی؛ محسن غلامحسین کهوری