نویسنده = ���������������� ������ ����������������