نویسنده = ������������ �������� ��������
شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 109-131

ابوالفضل رضایی؛ زهرا تیموری شاد