نویسنده = ������ �������������� ��������
جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید

دوره 5، شماره 2، تیر 1394، صفحه 133-153

طیبه سیفی؛ اعظم شمس الدینی