نویسنده = ���������������� ������������ ����������
تعلق عام و تعلق خاص در متعدیسازی فعل

دوره 6، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 7-38

احسان اسماعیلی طاهری