نویسنده = ������ �������� �������������� ����������
واکاوی الگوهای ساختار رواییِ مقامات حریری براساس نظریۀ تزوتان تودوروف

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 97-122

علی صفایی سنگری؛ فاطمه تقی نژاد رودبنه