نویسنده = ���������� ��������������
تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی

دوره 12، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 185-206

10.29252/jalc.2022.225190.1082

سیدحسین سیدی؛ مائده بیگم شیرازی


نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 146-168

10.29252/jalc.2021.101984

سیدحسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ سمیه بیگ قلعه جوقی


خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی

دوره 10، شماره 21، دی 1399، صفحه 99-124

10.29252/jalc.2022.101969

طاهره جهانتاب؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی؛ سیدحسین سیدی


بلاغت وایدئولوژی

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 145-170

سیدحسین سیدی؛ سید محمد جواد سیدی


معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط

دوره 8، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 239-270

فاطمه کریمی؛ سید حسین سیدی