نویسنده = ���������������� ������
عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 237-262

معصومه قهرمان پور؛ علی قهرمانی


مرثیه‌ی ابوالبقاء الرُّندی در آیینه‌ی نقد رتوریک

دوره 7، شماره 2، تیر 1396، صفحه 123-152

علی قهرمانی؛ صدیقه حسینی