نویسنده = ���������������� ����������
بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی

دوره 8، شماره 1، بهمن 1397، صفحه 115-148

حیدر زهراب؛ محمود خورسندی؛ سید محمد موسوى بَـفرویـى