نویسنده = ������������ �������� ������
تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل

دوره 9، شماره 18، تیر 1398، صفحه 89-114

لیلا حسینی؛ صغری فلاحتی؛ حامد صدقی؛ علی پیرانی شال