نویسنده = ������������ �������������� ��������
نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی)

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 119-150

کمال دهقانی اشکذری؛ عزت ملاابراهیمی