نویسنده = �������������� ������ ����������
کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 119-144

10.29252/jalc.2021.101981

الهه ستّاری؛ حسین شمس‌آبادی؛ حجت اللّه فسنقری؛ عباس گنجعلی


بررسی و نقد مؤلفه های سبکی در "قصیده بائیه" شریف رضی

دوره 10، شماره 20، تیر 1399، صفحه 175-194

10.29252/jalc.2021.205515.0

حجت اللّه فسنقری؛ الهه ستّاری