نویسنده = ������������ ���� ���������� ������
وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی

دوره 9، شماره 19، دی 1398، صفحه 179-212

مهدی شاهرخ؛ علی بابابی دم طسوج؛ محمود آبدانان مهدیزاده