نویسنده = ��������������������� ��������
کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 119-144

10.29252/jalc.2021.101981

الهه ستّاری؛ حسین شمس‌آبادی؛ حجت اللّه فسنقری؛ عباس گنجعلی