نویسنده = �������������� ����������
دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.29252/jalc.2022.226936.1133

آزاده منتظری؛ محمود رضا توکلی محمدی؛ علی باقر طاهری نیا