نویسنده = ������ �������� ���������� ��������
نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 146-168

10.29252/jalc.2021.101984

سیدحسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ سمیه بیگ قلعه جوقی