نویسنده = ���������������� ������������ ����������
کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی

دوره 11، شماره 22، فروردین 1400، صفحه 7-25

10.29252/jalc.2022.101979

احسان اسماعیلی طاهری؛ ابوالفضل رضایی