نویسنده = ���������� ���������� �������� ����������
بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی

دوره 11، شماره 23، اسفند 1400، صفحه 83-108

10.29252/jalc.2022.225852.1102

سمیه سادات حسینی زاده؛ عبدالله رادمرد