دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.29252/jalc.2022.228055.1171

علی اسودی؛ سودابه مظفّری؛ صغری فلاحتی؛ عبدالله حسینی؛ سعید سواری


واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.29252/jalc.2023.228107.1172

فاطمه زارعی؛ صغری فلاحتی


بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد")

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1401

10.29252/jalc.2023.229344.1192

مونا نادعلی؛ عزت ملاابراهیمی


بررسی تکنیک های چند صدایی در رمان «رحیل» از جهاد الرجبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1401

10.29252/jalc.2023.229922.1206

پرستو قیاسوند؛ عزت ملاابراهیمی