ا

 • احمدی، ابراهیم مطالعه‌ی حوزه‌ی معنایی «صَدَّ» و معناشناسی درزمانی و همزمانی «صدید» در قرآن کریم [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 7-55]

ب

 • بیانلو، علی تبیین مفهوم متناقض‌نما و کارکرد آن در تعابیر شعری احمد مطر [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 213-247]

ج

 • جنتی فر، محمد بررسی و نقد تأثیر و تأثر امام فخر رازی در مباحث بیان با رویکرد کتاب نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 163-186]

ح

 • حاجی‌زاده، مهین تحلیل نحوه بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در داستان "زوجة أحمد" اثر احسان عبدالقدوس [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 57-96]

 • حسینی، صدیقه تحلیل نحوه بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در داستان "زوجة أحمد" اثر احسان عبدالقدوس [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 57-96]

خ

 • خداوردی، سمیه آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 123-162]

 • خرمّی سرحوضکی، مهدی تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]

س

 • ستّاری، الهه تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]

ش

 • شاملی، نصرالله آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 123-162]

 • شیدایی، آرزو تحلیل نحوه بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در داستان "زوجة أحمد" اثر احسان عبدالقدوس [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 57-96]

ط

 • طباطبایی، فخرالسادات بررسی و نقد تأثیر و تأثر امام فخر رازی در مباحث بیان با رویکرد کتاب نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 163-186]

ع

 • عباسی، نسرین روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]

 • عبدی، صلاح الدین روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]

ف

 • فارسی، بهنام تبیین مفهوم متناقض‌نما و کارکرد آن در تعابیر شعری احمد مطر [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 213-247]

 • فقهی، عبدالحسین جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]

ق

 • قائمی، مرتضی مطالعه‌ی حوزه‌ی معنایی «صَدَّ» و معناشناسی درزمانی و همزمانی «صدید» در قرآن کریم [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 7-55]

م

 • مهتدی، حسین جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]