نمایه نویسندگان

ا

 • ابویسانی، حسین بررسی زیبایی‌شناسی قصیدۀ «العام السادس عشر» أحمد عبد المعطی حجازی از منظر نقد فرمالیستی [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • اسماعیلی، سجاد بررسی زیبایی‌شناسی قصیدۀ «العام السادس عشر» أحمد عبد المعطی حجازی از منظر نقد فرمالیستی [دوره 4، شماره 2، 1393]

ج

 • جمشیدی، لیلا شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • جمشیدیان، رضوان نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی [دوره 4، شماره 1، 1392]

خ

 • خاقانی، محمد تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم [دوره 4، شماره 2، 1393]

ش

 • شادمان، یسرا رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • شاملی، نصرالله بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1393]

ص

 • صابری، علی شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار [دوره 4، شماره 2، 1393]

ع

 • عباسی، زهرا تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • عبدی، صلاح‌الدین بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • علی کرمی، زهرا سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 2، 1393]

غ

ف

ق

 • قائمی، مرتضی سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • قربان خانی، مرضیه بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1393]

ک

 • کیانی، رضا نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • کریمی، مدینه بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی [دوره 4، شماره 1، 1392]

گ

 • گنجیان، علی رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • گنجیان خناری، علی نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی [دوره 4، شماره 1، 1392]

م

 • ماستری فراهانی، جواد معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • محسنی، علی‌اکبر نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • میرقادری، سید فضل‌الله شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • ملایی، علی‌اکبر تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • موسوی بفرویی، محمد تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل [دوره 4، شماره 1، 1392]

ن

 • ناظمیان، رضا رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1393]
 • نورسیده، علی اکبر معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]

ی

 • یگانی، مصطفی شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار [دوره 4، شماره 2، 1393]