ا

 • ابن‌الرسول، سیدمحمدرضا نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 11-36]

 • ابهن، محدثه بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]

 • ارازی، نجم الدین نقد و بررسی کتاب« ابو هلال العسکری و مقاییسه البلاغیة و النقدیة» اثر بدوی طبانه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]

 • اسماعیلی طاهری، احسان تعلق عام و تعلق خاص در متعدیسازی فعل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 7-38]

ب

 • بهمن، مایه گوزل بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]

پ

 • پاشازانوس، احمد تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 39-65]

 • پیرانی شال، علی بررسی انتقادی کتاب اسالیب المعانی فی القرآن الکریم [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 37-56]

ج

 • جعفری، روح الله تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 39-65]

ح

 • حاجی زاده، مهین بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]

 • حسنعلیان، سمیه بررسی و نقد کتاب أسلوب علی‌بن أبی طالب علیه السلام فی خطبه الحربیة [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 57-85]

 • حشمتی، بهزاد بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]

 • حقدادی، عبدالرحیم اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]

خ

 • خاتمی، احمد استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]

 • خاقانی اصفهانی، محمد بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-108]

د

 • دزفولیان، کاظم استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]

ر

 • رسولی، حجت نقد و بررسی کتاب« ابو هلال العسکری و مقاییسه البلاغیة و النقدیة» اثر بدوی طبانه [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 109-133]

ز

 • زریّه، سارا تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 203-230]

 • زریوند، نیلوفر تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]

ش

 • شاکری، فرهاد استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]

 • شجری قاسم خیلی، زهرا تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]

 • شراهی، آسیه رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-185]

ص

 • صاعدی، احمد رضا تحلیل و بررسی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الإدبی» [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 135-157]

ع

 • عبدی، صلاح الدین تحلیل انتقادی کتاب « المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین » [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 158-175]

 • عزیزی، محمد رضا اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]

ف

 • فیض الله زاده، عبدعلی بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]

ق

 • قربانخانی، مرضیه نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 11-36]

ک

 • کیانی، حسین بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 177-201]

گ

 • گریوانی، مریم اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]

 • گودرزی لمراسکی، حسن رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-185]

م

 • میر احمدی، سید رضا تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]

 • مشایخی، حمید رضا تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]

 • میمندی، وصال تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 203-230]

ن

 • ناظمیان، هومن نگاهی به کتاب نظریة البنائیة اثر دکتر صلاح فضل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 231-253]

 • نجفی ایوکی، علی تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]

 • نظری، یوسف بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 177-201]