نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آدونیس رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح و المرایای آدونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 83-118]
 • آراء نحویان و مفسران بررسی دیدگاه شیخ طَبْرِسی دربارۀ مشکلات نحوی قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 267-298]
 • آشنا‌زدایی معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • آشنایی زدایی تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • آشنایی زدایی تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]
 • آشنایی زدایی هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • آموزش و تربیت بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]
 • آموزه‌های فلسفی واکاوی آموزه‌های فلسفی در داستان‌های کامل کیلانی (مطالعه موردی: حیّ بن یقظان) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 263-290]
 • آهنگ تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • آوا شناسی آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 123-162]

ا

 • ابراهیم مصطفی نقد و بررسی برخی دیدگاه‌های نحوی «ابراهیم مصطفی» در کتاب «إحیاء النّحو» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • ابراهیم نصرالله بررسی جلوه‌های بلاغی تصویر در دیوان «الأعمال الشعریة» ابراهیم نصرالله [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 234-251]
 • ابن الرومی تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • ابن الرومی التوظیف الفنی فی سیمیائیة الألوان عند ابن الرومی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • ابن‌حزم اندلسی داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • ابن خفاجه تحلیل بصری شعر ابن خفاجه اندلسی با رویکرد امپرسیونیسمی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 332-362]
 • ابن‌خفاجۀ اندلسی‏ وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 179-212]
 • ابن رشیق قراءة فی قضیّة الطّبع والتکلّف فی النّقد العربی القدیم «آراء الجاحظ وابن قتیبة وابن رشیق نموذجاً» [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 39-70]
 • ابن رومی بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • ابن رومی بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • ابن سلام تحلیل دیدگاه‌های ناقدان عصرعباسی پیرامون تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 351-375]
 • ابن قتیبة قراءة فی قضیّة الطّبع والتکلّف فی النّقد العربی القدیم «آراء الجاحظ وابن قتیبة وابن رشیق نموذجاً» [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 39-70]
 • ابن قتیبه تحلیل دیدگاه‌های ناقدان عصرعباسی پیرامون تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 351-375]
 • ابو القاسم شابی بررسی و نقد مضمون در تصویرهای شعری ابو القاسم شابی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • ابوالمعاطی ابوالنجا از ساختار معنادار رمان «العودة إلی المنفی» اثر «أبوالمعاطی أبوالنجا» تا ساختار جامعه مصر [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 255-280]
 • ابوفراس حمدانی تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • ابوهلال خطاهای شعری ازدیدگاه ابوهلال عسکری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 271-298]
 • اثرپذیری ساختاری تحلیل شیوه‌های بازنمایی زبان و مضامین قرآن در داستان‌های کودک کامل کیلانی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • اثرپذیری محتوایی تحلیل شیوه‌های بازنمایی زبان و مضامین قرآن در داستان‌های کودک کامل کیلانی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • احلام مستغانمی تحلیل سبک شناختی آثار داستانی احلام مستغانمی با تکیه بر رمان (ذاکرة الجسد) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 181-221]
 • احلام مستغانمی بررسی و تحلیل جلوه‌های رمانتیسم اجتماعی در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتۀ احلام مستغانمی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 318-340]
 • احمد سعداوی تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • احمد عبد المعطی حجازی بررسی زیبایی‌شناسی قصیدۀ «العام السادس عشر» أحمد عبد المعطی حجازی از منظر نقد فرمالیستی [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • احمد مطر تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]
 • احمد مطر تبیین مفهوم متناقض‌نما و کارکرد آن در تعابیر شعری احمد مطر [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 213-247]
 • احمد مطلوب نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 11-36]
 • اختصاص بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • اخوان ثالث نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 155-180]
 • ادبیات پایداری جلوه‌های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ادبیات پایداری تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • ادبیات پایداری شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • ادبیات پایداری بازخوانی اسطوره ققنوس وتحولات معنایی آن در شعر محمود درویش [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 205-232]
 • ادبیات پایداری واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 105-131]
 • ادبیّات پایداری نماد‌های مقاومت در شعر محمّد حلمی الریشه [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 212-233]
 • ادبیات تطبیقی نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • ادبیات تطبیقی بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 215-238]
 • ادبیات‌تطبیقی معرفی و خوانش نقدی کتاب «إشکالیه التیّارات و التأثیرات الأدبیه فی الوطن العربی؛ دراسه مقارنه» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 7-32]
 • ادبیات داستانی عربی رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • ادبیات عاشورایی تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • ادبیات عربی تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • ادبیّات عربی نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیّات عربی و نامگذاری آن [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • ادبیات غنایی معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 207-236]
 • ادبیات کلاسیک مبانی زیبایی‌شناسی متن در زبان عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ادبیات کودک نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • ادبیات کودک قالب، زبان و مضمون شعری در ادبیات کودک کشور ایران و الجزایر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • ادبیات کودک بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]
 • ادبیات کودک جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]
 • ادبیّات کودکانه شگردهای تمرکززدایی و رابطۀ میان متن و تصویر در «مجموعة قصص الحیوانات فی القرآن» نوشتۀ وارث الکندی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 169-206]
 • ادبیات متعهّد تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 68-96]
 • ادبیات مدرن مبانی زیبایی‌شناسی متن در زبان عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ادبیات معاصر بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]
 • ادبیات معاصر خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 7-27]
 • ادب عربی تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-230]
 • ادب فارسی تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-230]
 • ایدن چمبرز نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • ادونیس نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 146-168]
 • ادونیس تحلیل اثربخشی اجتماعی- سیاسی گفتمان ادونیس در قصیده "البرزخ" بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 71-103]
 • ایدئولوژی بلاغت وایدئولوژی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 145-170]
 • ایران قالب، زبان و مضمون شعری در ادبیات کودک کشور ایران و الجزایر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • اردشیر اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]
 • ارزیابی ترجمه بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • ارزیابی مقاله‌ ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مقاله‌های مجله «نقد ادب عربی» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 233-270]
 • ارزش‌های اخلاقی بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 115-148]
 • از خود بیگانگی از خود بیگانگی در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن‌هدوقه با تکیه بر نظریۀ ملوین سیمن [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 241-265]
 • استراتژیهای گفتمان تحلیل رمان " وطن من زجاج" یاسمینه صالح بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون لیون [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 53-75]
 • استشهاد نحوی بازخوانی انتقادی استشهاد به شعر در نحو عربی [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • استعاره تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • استعاره -تشبیه - کنایه بررسی منظورشناسانۀ برهان‌های بلاغی در گفتمان پیامبر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 149-182]
 • استعاره عینی به ذهنی بررسی استعارۀ مفهومی در آیات دالّ بر تجسّم اعمال [دوره 11، شماره 23، 1400]
 • استعارۀ مفهومی بررسی استعارۀ مفهومی در آیات دالّ بر تجسّم اعمال [دوره 11، شماره 23، 1400]
 • استعمار نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 155-180]
 • استعمار استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]
 • استعمارستیزی جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-153]
 • اسطوره سازی فرآیند بکارگیری نقاب برای اسطوره سازی در تحلیل گفتمان لاکلا و موف(در قصیده «خروج رأس الحسین من المدن الخائنة» از قاسم حداد) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 99-120]
 • اسلوب بیانی تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • اشاعره بلاغت وایدئولوژی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 145-170]
 • اشکالات بررسی دیدگاه شیخ طَبْرِسی دربارۀ مشکلات نحوی قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 267-298]
 • اصل معنا تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 247-289]
 • ایطالیا هجرة النص و ثبات الهویة [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 293-311]
 • ایغال انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟ [دوره 9، شماره 19، 1398]
 • اغتنام فرصت تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 89-114]
 • اغراض سنتی شعر وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 179-212]
 • اغلاطِ نحوی بررسی دیدگاه شیخ طَبْرِسی دربارۀ مشکلات نحوی قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 267-298]
 • افعال بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 58-82]
 • افعال مزید بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 58-82]
 • اگزوتیسم خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات‌القمر جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 153-174]
 • الأیة و الرابعة والاربعون بعد المئة من سورة آل عمران نقد نظریة السَّکاکیّ و مَن تَبِعَه و مناقشتها فی تفسیر القصر فی الآیة الرابعة و الاربعین بعد المئة من سورة آل عمران [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 133-162]
 • الإحالة الضمیریة الإحالة الضمیریة ودورها فی التماسک النصی (سورة الرعد أنموذجا) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 335-362]
 • الاستبدال ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • الأسطورة مظاهر الرمز التراثی فی شعر سمیح القاسم [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الأسلوب دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]
 • الأسلوب توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]
 • الأسلوبیة بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 177-201]
 • الأسلوبیة شعر النقائض الأمویة، دراسة أسلوبیة إحصائیة فی ضوء اللسانیات الکمیة (نقیضة الفرزدق وجریر أنموذجاً) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 27-55]
 • الاُسلوبیة دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 163-184]
 • الأسلوبیة الإحصائیة توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]
 • الإعترافات بررسی و تحلیل روان‌شناختیِ رمان «الاعترافات» نوشتۀ ربیع جابر (با تأکید بر سازوکار‌های دفاعی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 317-342]
 • الإغتراب قصدیة الإغتراب وظواهره فی شعر عبدالرزّاق الربیعی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 35-64]
 • الأفکار دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]
 • الالتزام تجلیات المقاومة الفلسطینیة فی شعر فاروق جویدة [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الإمام علی ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • الأمثال- العامیة البغدادیة- الأسلوبیة دراسة الأسالیب المستخدمة فی الأمثال العامیة البغدادیة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 101-136]
 • الائتلاف والانسجام دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73]) [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 149-179]
 • البیاتی روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 30-52]
 • البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-230]
 • البخلاء حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • البلاغة والتطبیق نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 11-36]
 • البلاغة وتحلیل الخطاب بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • البنیویة التکوینیة دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 117-147]
 • التراث مظاهر الرمز التراثی فی شعر سمیح القاسم [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الترجمة هجرة النص و ثبات الهویة [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 293-311]
 • التزام سیاسی پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 9-34]
 • التفاعل التاریخی التفاعل التاریخی و الجمالی فی الشعر الجزائری المعاصر قراءة فی شعر الثورة عند عزالدین المیهوبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 313-330]
 • التفاعل الجمالی التفاعل التاریخی و الجمالی فی الشعر الجزائری المعاصر قراءة فی شعر الثورة عند عزالدین المیهوبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 313-330]
 • التفسیر البنائی للقرآن الکریم بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-152]
 • التماسک النصی الإحالة الضمیریة ودورها فی التماسک النصی (سورة الرعد أنموذجا) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 335-362]
 • التوظیف الفنی التوظیف الفنی فی سیمیائیة الألوان عند ابن الرومی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الثعالبی المرغنی المقارنة بین الشاهنامة للفردوسی و تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الجاحظ قراءة فی قضیّة الطّبع والتکلّف فی النّقد العربی القدیم «آراء الجاحظ وابن قتیبة وابن رشیق نموذجاً» [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 39-70]
 • الجزایر شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 109-131]
 • الجزایر مقاله‏های داستانی احمدرضا حوحو و میراث مقامه‏نویسی عرب [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 223-245]
 • الجزایر رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 247-268]
 • الجزایر هجرة النص و ثبات الهویة [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 293-311]
 • الجزایر سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 35-54]
 • الجزایر قالب، زبان و مضمون شعری در ادبیات کودک کشور ایران و الجزایر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • الجزائر المشهد الشعری المعاصر فی الجزائر: القصیدة الحداثیة و بنیة التحول [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 269-292]
 • الجزائر التفاعل التاریخی و الجمالی فی الشعر الجزائری المعاصر قراءة فی شعر الثورة عند عزالدین المیهوبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 313-330]
 • الجزائر بررسی و تحلیل جلوه‌های رمانتیسم اجتماعی در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتۀ احلام مستغانمی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 318-340]
 • الجمال دراسة قصیدة "من وردتین اثنتین" لسعید عقل من منظر التداولیة [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 309-330]
 • الجمالیات اللغویة والبلاغیة دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73]) [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 149-179]
 • الجمالیة دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 163-184]
 • الجمالیّة جمالیّة توظیف عناصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّة فی أشعار محمد مهدی الجواهری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 181-210]
 • الحریق دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 117-147]
 • الحرکة الرؤیة الفیزیاویة للمکان فی شعر أدونیس (دیوان "التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل" و "المسرح والمرایا" نموذجاً) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 252-276]
 • الحنین قصدیة الإغتراب وظواهره فی شعر عبدالرزّاق الربیعی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 35-64]
 • الخصائص الفنیة دراسۀ الخصائص الفنیۀ فی قصص الاطفال [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الخطاب السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 57-97]
 • الخطبة البتراء تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 39-65]
 • الدراسة السوسیولوجیة دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 117-147]
 • الدلالة التوظیف الفنی فی سیمیائیة الألوان عند ابن الرومی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الدلالة ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • الراوی موقع الراوی و تجلیاته فی روایة "قالت ضحی" لبهاء طاهر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 179-216]
 • الرسائل ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • الرسول الأعظم(ص) جمالیة السیمیائیة فی قصیدة "بانت سعاد" (دراسة تحلیلیة و دلالیة) [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الرمز مظاهر الرمز التراثی فی شعر سمیح القاسم [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الرمز دراسة قصیدة "من وردتین اثنتین" لسعید عقل من منظر التداولیة [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 309-330]
 • الرموز جمالیّة توظیف عناصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّة فی أشعار محمد مهدی الجواهری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 181-210]
 • الروایة هجرة النص و ثبات الهویة [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 293-311]
 • الروایة الجدیدة موقع الراوی و تجلیاته فی روایة "قالت ضحی" لبهاء طاهر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 179-216]
 • الروایة المصریة دراسة سوسیونصّیة فی روایة خان الخلیلی لنجیب محفوظ [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 201-232]
 • الروایة المعاصرة صورة المرأة وحقوقها فی روایة "إمرأة النسیان" لمحمّد برادة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 151-173]
 • الروایة المعاصرة تمثّلات الصراع الحضاری وأزمة الهویة الثقافیة فی روایة «کم بدت السماء قریبة» للکاتبة العراقیة بتول الخضیری [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 217-246]
 • السیرة الذاتیة السیرۀ الذاتیۀ و ملامحها فی الأدب الفارسی المعاصر [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • السیرة الذاتیة و الأنواع الأدبیة السیرۀ الذاتیۀ و ملامحها فی الأدب الفارسی المعاصر [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • السّردیّة السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 57-97]
 • السؤال الحجاجی حجاجیة السؤال فی السؤال فی المناظرة الأدبیة: مناظرة رئیف الخوری وطه حسین أنموذجا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-99]
 • السّوسیونصّیّة دراسة سوسیونصّیة فی روایة خان الخلیلی لنجیب محفوظ [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 201-232]
 • الشاهنامة المقارنة بین الشاهنامة للفردوسی و تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الشعر الحدیث جمالیّة توظیف عناصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّة فی أشعار محمد مهدی الجواهری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 181-210]
 • الشعر الحر المشهد الشعری المعاصر فی الجزائر: القصیدة الحداثیة و بنیة التحول [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 269-292]
 • الشعر الصافی دراسة قصیدة "من وردتین اثنتین" لسعید عقل من منظر التداولیة [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 309-330]
 • الشعر العراقی المعاصر قصدیة الإغتراب وظواهره فی شعر عبدالرزّاق الربیعی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 35-64]
 • الشعر العربی المعاصر مظاهر الرمز التراثی فی شعر سمیح القاسم [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الشعر العربی المعاصر الرؤیة الفیزیاویة للمکان فی شعر أدونیس (دیوان "التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل" و "المسرح والمرایا" نموذجاً) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 252-276]
 • الشعر المعاصر المشهد الشعری المعاصر فی الجزائر: القصیدة الحداثیة و بنیة التحول [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 269-292]
 • الشعر المعاصر التفاعل التاریخی و الجمالی فی الشعر الجزائری المعاصر قراءة فی شعر الثورة عند عزالدین المیهوبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 313-330]
 • الصخر و الندی بررسی و تحلیل ساختار روایی شهادت امام حسین (ع) در شعر «الصخر و الندی» (براساس آراء ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 7-38]
 • الصراع الحضاری تمثّلات الصراع الحضاری وأزمة الهویة الثقافیة فی روایة «کم بدت السماء قریبة» للکاتبة العراقیة بتول الخضیری [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 217-246]
 • الصناعتین خطاهای شعری ازدیدگاه ابوهلال عسکری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 271-298]
 • الطنطوریه روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]
 • العقد الفرید اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]
 • العودة إلی المنفی از ساختار معنادار رمان «العودة إلی المنفی» اثر «أبوالمعاطی أبوالنجا» تا ساختار جامعه مصر [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 255-280]
 • الفردوسی المقارنة بین الشاهنامة للفردوسی و تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الفرزدق شعر النقائض الأمویة، دراسة أسلوبیة إحصائیة فی ضوء اللسانیات الکمیة (نقیضة الفرزدق وجریر أنموذجاً) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 27-55]
 • الفیزیاء الرؤیة الفیزیاویة للمکان فی شعر أدونیس (دیوان "التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل" و "المسرح والمرایا" نموذجاً) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 252-276]
 • الفکوک فی شرح الشکوک نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب الفکوک فی شرح الشکوک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 85-114]
 • القدس تجلیات المقاومة الفلسطینیة فی شعر فاروق جویدة [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • القرآن الکریم الإحالة الضمیریة ودورها فی التماسک النصی (سورة الرعد أنموذجا) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 335-362]
 • القصر نقد نظریة السَّکاکیّ و مَن تَبِعَه و مناقشتها فی تفسیر القصر فی الآیة الرابعة و الاربعین بعد المئة من سورة آل عمران [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 133-162]
 • القیم السامیة و التربویة دراسۀ الخصائص الفنیۀ فی قصص الاطفال [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • الکاریکاتیر السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 57-97]
 • الکلمات الرئیسة: الصقلاوی دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 163-184]
 • الکمیت دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]
 • الگوی روایی- ساختار واکاوی الگوهای ساختار رواییِ مقامات حریری براساس نظریۀ تزوتان تودوروف [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]
 • الگوی لیچ واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 211-239]
 • الگوهای انحراف از زبان معیار حوزه‌های جغرافیایی و تأثیر آنها در تحوّل ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 281-316]
 • اللون التوظیف الفنی فی سیمیائیة الألوان عند ابن الرومی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • المتلقی حجاجیة السؤال فی السؤال فی المناظرة الأدبیة: مناظرة رئیف الخوری وطه حسین أنموذجا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-99]
 • المسرح والمرایا رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح و المرایای آدونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 83-118]
 • المطبوع والمتکلّف قراءة فی قضیّة الطّبع والتکلّف فی النّقد العربی القدیم «آراء الجاحظ وابن قتیبة وابن رشیق نموذجاً» [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 39-70]
 • المعذبون فی الأرض تحلیل واژگانی و ساختاری مجموعه داستانی «المعذّبون فی الأرض» اثر طه حسین با رویکرد بینامتنیت [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 233-254]
 • المقارنة المقارنة بین الشاهنامة للفردوسی و تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • المکان الرؤیة الفیزیاویة للمکان فی شعر أدونیس (دیوان "التحولات والهجرة فی أقالیم النهار واللیل" و "المسرح والمرایا" نموذجاً) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 252-276]
 • المناظر حجاجیة السؤال فی السؤال فی المناظرة الأدبیة: مناظرة رئیف الخوری وطه حسین أنموذجا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-99]
 • المناظرة الأدبیة حجاجیة السؤال فی السؤال فی المناظرة الأدبیة: مناظرة رئیف الخوری وطه حسین أنموذجا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-99]
 • النعاس و أمیر العواصف جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]
 • النقائض شعر النقائض الأمویة، دراسة أسلوبیة إحصائیة فی ضوء اللسانیات الکمیة (نقیضة الفرزدق وجریر أنموذجاً) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 27-55]
 • النقد الاجتماعی دراسة سوسیونصّیة فی روایة خان الخلیلی لنجیب محفوظ [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 201-232]
 • النّقد القدیم قراءة فی قضیّة الطّبع والتکلّف فی النّقد العربی القدیم «آراء الجاحظ وابن قتیبة وابن رشیق نموذجاً» [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 39-70]
 • الهاشمیات دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]
 • الهی قمشه‌ای «فشردگی» و «گستردگی» کلامی در ترجمۀ قرآن (موردپژوهی سورۀ انفال و توبه) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 56-81]
 • الهویة تمثّلات الصراع الحضاری وأزمة الهویة الثقافیة فی روایة «کم بدت السماء قریبة» للکاتبة العراقیة بتول الخضیری [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 217-246]
 • الوطن قصدیة الإغتراب وظواهره فی شعر عبدالرزّاق الربیعی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 35-64]
 • الوطن دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 163-184]
 • ایماژ وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 179-212]
 • امام حسین (ع) تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • امام حسین (ع) بررسی و تحلیل ساختار روایی شهادت امام حسین (ع) در شعر «الصخر و الندی» (براساس آراء ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 7-38]
 • امام حسین(ع) فرآیند بکارگیری نقاب برای اسطوره سازی در تحلیل گفتمان لاکلا و موف(در قصیده «خروج رأس الحسین من المدن الخائنة» از قاسم حداد) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 99-120]
 • امام علی(ع) بررسی و نقد کتاب أسلوب علی‌بن أبی طالب علیه السلام فی خطبه الحربیة [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 57-85]
 • امپرسیونیسم تحلیل بصری شعر ابن خفاجه اندلسی با رویکرد امپرسیونیسمی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 332-362]
 • امیدواری نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • امر واقع تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]
 • اُمّ سعد شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • امل دنقل تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • امین‌الریحانی روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • امین معلوف بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 33-56]
 • انتقاد نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • انحطاط تحلیل سبک شناختی سروده ی قافیه صفی الدین حلی در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 175-199]
 • اندوه رمانتیک نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • انسان متدین شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • انسجام تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]
 • انقلاب عراق محمّد العید پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 9-34]
 • انگاشت‌ معنایی کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • انواع نماد نماد‌های مقاومت در شعر محمّد حلمی الریشه [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 212-233]
 • اهتمام بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • اهمیت ادب عربی منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • اورینتالیسم خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات‌القمر جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 153-174]

ب

 • بازنمایی تحلیل رمان " وطن من زجاج" یاسمینه صالح بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون لیون [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 53-75]
 • بازنمایی ـ کلیشه ـ جنسیت ـ احسان عبدالقدوس ـ زوجة أحمد تحلیل نحوه بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در داستان "زوجة أحمد" اثر احسان عبدالقدوس [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 57-96]
 • بانت سعاد جمالیة السیمیائیة فی قصیدة "بانت سعاد" (دراسة تحلیلیة و دلالیة) [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • بتول الخضیری تمثّلات الصراع الحضاری وأزمة الهویة الثقافیة فی روایة «کم بدت السماء قریبة» للکاتبة العراقیة بتول الخضیری [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 217-246]
 • بحتری نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 213-236]
 • بحران هویت بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 267-296]
 • بحران هویت تحلیل شناختی طرحواره های تصویری در شعر سمیح القاسم با تاکید بر نظریه مارک جانسون [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 290-319]
 • بحران هویت- شعر معاصر عراق بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]
 • بیداری اسلامی بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • بدبینی رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح و المرایای آدونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 83-118]
 • بدر شاکر سیاب نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • بدیع القشاعله واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 105-131]
 • برجسته سازی هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • برجسته‌سازی معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • بررسی و تحلیل اسالیب المعانی بررسی انتقادی کتاب اسالیب المعانی فی القرآن الکریم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 37-56]
 • برهان های بلاغی- گفتمان نبوی- کاربرد شناسی زبان - بررسی منظورشناسانۀ برهان‌های بلاغی در گفتمان پیامبر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 149-182]
 • بروج بررسی و تبیین زبان شناختی روند تحول معنایی واژه بروج در قرآن کریم با تکیه بر ریشه های آن در زبان های سامی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 31-56]
 • بزرگمهر اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]
 • بسامد خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • بسامد رویدادها تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • بیش‌متنیت تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • بلاغت بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • بلاغت تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-230]
 • بلاغت بررسی انتقادی کتاب اسالیب المعانی فی القرآن الکریم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 37-56]
 • بلاغت بررسی و نقد کتاب أسلوب علی‌بن أبی طالب علیه السلام فی خطبه الحربیة [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 57-85]
 • بلاغت بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • بلاغت بلاغت وایدئولوژی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 145-170]
 • بلاغت عربی نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 11-36]
 • بلند الحیدری نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • بنی أمیة دراسة نقدیة لهاشمیّة الکمیت الرابعة [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 41-74]
 • بینامتنیت روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • بینامتنیت تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • بینامتنیت تحلیل واژگانی و ساختاری مجموعه داستانی «المعذّبون فی الأرض» اثر طه حسین با رویکرد بینامتنیت [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 233-254]
 • بینامتنی مضمونی تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 68-96]
 • بنیة النص السردی تحلیل و بررسی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الإدبی» [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 135-157]
 • بن‌مایه‌های فکری نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 146-168]
 • بهاء طاهر موقع الراوی و تجلیاته فی روایة "قالت ضحی" لبهاء طاهر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 179-216]
 • بومی‌سازی نقد و واکاوی هم‌ارزی لایه‌های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 31-57]
 • بئر واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پایداری جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-153]
 • پارادوکس تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پیدایش بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • پدیده های بلاغی فواصل آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 123-162]
 • پراپ بررسی حرکت‌های داستانی در هزار و یک شب با تکیه بر الگوی ریخت‌شناسی « ولادیمیر پراپ» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • پیرس واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 105-131]
 • پیرنگ پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در «حارس‌التبغ» علی بدر [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 151-179]
 • پسااستعماری خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات‌القمر جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 153-174]
 • پسا استعمار رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 247-268]
 • پستچی بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • پندهای ایرانی منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • پهلوان از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان) [دوره 2، شماره 1، 1390]

ت

 • تأثیرپذیری نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 146-168]
 • تأثیر- تأثر- نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز بررسی و نقد تأثیر و تأثر امام فخر رازی در مباحث بیان با رویکرد کتاب نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 163-186]
 • تأخیر بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • تاریخ ادبیّات نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیّات عربی و نامگذاری آن [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • تاریخ ادب عربی نقد و بررسی نظریّة دوره‌بندی سیاسی تاریخ ادب عربی [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • تاریخ ادب نگاری نقد و بررسی نظریّة دوره‌بندی سیاسی تاریخ ادب عربی [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • تاریخ الترجمة الذاتیة السیرۀ الذاتیۀ و ملامحها فی الأدب الفارسی المعاصر [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • تاریخ‌گرایی نوین تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 65-90]
 • تاریخ وصّاف پژوهشى در مآخذ احادیث تاریخ وصّاف [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 109-150]
 • تتابع‌اضافات بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 215-238]
 • تجربه مهاجرت- اصابع لولیتا- واسینی الاعرج- هومی بابا خوانش پسااستعماری تجربه‌ی مهاجرت در رمان «أصابع لولیتا» اثر واسینی الاعرج از دیدگاه هومی بابا [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 171-198]
 • تجسم اعمال بررسی استعارۀ مفهومی در آیات دالّ بر تجسّم اعمال [دوره 11، شماره 23، 1400]
 • تحلیل تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 185-206]
 • تحلیل انتقادی تحلیل انتقادی کتاب « المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین » [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 158-175]
 • تحلیل جامعه‌شناختی تحلیل جامعه‌شناختی رمان «زقاق المدق» از نجیب محفوظ [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • تحلیل روان‌شناختی ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • تحلیل فلسفی تحلیل انتقادی کتاب « المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین » [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 158-175]
 • تحلیل گفتمان تحلیل اثربخشی اجتماعی- سیاسی گفتمان ادونیس در قصیده "البرزخ" بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 71-103]
 • تحلیل گفتمان انتقادی تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 39-65]
 • تحلیل گفتمان لاکلا و موف فرآیند بکارگیری نقاب برای اسطوره سازی در تحلیل گفتمان لاکلا و موف(در قصیده «خروج رأس الحسین من المدن الخائنة» از قاسم حداد) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 99-120]
 • تحولات بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • تراجایی تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • ترجمۀ سورۀ انفال و توبه «فشردگی» و «گستردگی» کلامی در ترجمۀ قرآن (موردپژوهی سورۀ انفال و توبه) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 56-81]
 • ترجمۀ شعر به شعر ترجمه شعر به شعر؛ سرقتی ادبی یا صنعتی بلاغی؛ پژوهشی تاریخی در ترجمه شعر به شعر عربی و فارسی تا قرن ششم هجری [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 76-98]
 • ترجمۀ قرآن «فشردگی» و «گستردگی» کلامی در ترجمۀ قرآن (موردپژوهی سورۀ انفال و توبه) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 56-81]
 • ترجمۀ معنایی روش‌شناسی پدیدۀ تضمین نحوی در فرایند ترجمۀ نهج‌البلاغه (با محوریت ترجمه‌های: آیتی، فیض الإسلام، شهیدی، دشتی و جعفری) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-280]
 • ترس و اضطراب بررسی و تحلیل روان‌شناختیِ رمان «الاعترافات» نوشتۀ ربیع جابر (با تأکید بر سازوکار‌های دفاعی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 317-342]
 • تزوتان تودوروف- مقامات حریری واکاوی الگوهای ساختار رواییِ مقامات حریری براساس نظریۀ تزوتان تودوروف [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 97-122]
 • تشبیه تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • تصدیر انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟ [دوره 9، شماره 19، 1398]
 • تصویر تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • تصویرشعری بررسی و نقد مضمون در تصویرهای شعری ابو القاسم شابی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • تصویر شعری زیبایی‌شناسی رنگ آبیدر اشعار عبدالوهاب البیاتی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • تصویر شعری واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • تصویر شعری خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • تصویر شعری بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • تصویر شعری وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 179-212]
 • تضاد زبانی کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • تضاد فکری کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • تضمین نحوی روش‌شناسی پدیدۀ تضمین نحوی در فرایند ترجمۀ نهج‌البلاغه (با محوریت ترجمه‌های: آیتی، فیض الإسلام، شهیدی، دشتی و جعفری) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-280]
 • تطبیقی قالب، زبان و مضمون شعری در ادبیات کودک کشور ایران و الجزایر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • تطور بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • تعارض بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 267-296]
 • تعارض تحلیل شناختی طرحواره های تصویری در شعر سمیح القاسم با تاکید بر نظریه مارک جانسون [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 290-319]
 • تعلق خاص و عام تعلق عام و تعلق خاص در متعدیسازی فعل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 7-38]
 • تفاوت و ترادف معناشناختی واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفسیر بررسی دیدگاه شیخ طَبْرِسی دربارۀ مشکلات نحوی قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 267-298]
 • تفسیر المیزان بررسی مواضع متمایز نحوی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • تفسیر بلاغی بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-152]
 • تفسیر ساختاری بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-152]
 • تفعیل بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 58-82]
 • تقابل اجتماعی بررسی مفهوم تقابل و غیریت در قصیده خفقة الذری بر اساس نظریه تقابلی لوئیس کوزر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 321-349]
 • تقابل‌های دوگانه خوانش رمان «سیدات‌القمر» بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه هلن سیکسو [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 181-216]
 • تقدیم بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • تقسیم‌بندی نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیّات عربی و نامگذاری آن [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • تکرار بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-36]
 • تمرکززدایی شگردهای تمرکززدایی و رابطۀ میان متن و تصویر در «مجموعة قصص الحیوانات فی القرآن» نوشتۀ وارث الکندی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 169-206]
 • تمرکزگرایی شگردهای تمرکززدایی و رابطۀ میان متن و تصویر در «مجموعة قصص الحیوانات فی القرآن» نوشتۀ وارث الکندی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 169-206]
 • تمکین انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟ [دوره 9، شماره 19، 1398]
 • تناسب فواصل آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 123-162]
 • تنوع واژگان ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • توازن هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • توشیح انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟ [دوره 9، شماره 19، 1398]

ث

 • ثبات الهویة هجرة النص و ثبات الهویة [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 293-311]

ج

 • جاحظ حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • جاحظ تحلیل دیدگاه‌های ناقدان عصرعباسی پیرامون تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 351-375]
 • جادو رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • جاربردی نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب الفکوک فی شرح الشکوک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 85-114]
 • جاسم الصحیح بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد") [(مقالات آماده انتشار)]
 • جاسم محمد صالح بررسی عناصر داستان در داستان‌های کودک "جاسم محمد صالح" (در آینۀ دیدگاه "شلومیت ریمون کنان") [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 331-353]
 • جب واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جبرا ابراهیم جبرا رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-185]
 • جبران خلیل جبران ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • جریر بن عطیة شعر النقائض الأمویة، دراسة أسلوبیة إحصائیة فی ضوء اللسانیات الکمیة (نقیضة الفرزدق وجریر أنموذجاً) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 27-55]
 • جلال آل‌احمد بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • جلوه­های تصویری بررسی جلوه‌های بلاغی تصویر در دیوان «الأعمال الشعریة» ابراهیم نصرالله [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 234-251]
 • جمالیة السیمیائیة جمالیة السیمیائیة فی قصیدة "بانت سعاد" (دراسة تحلیلیة و دلالیة) [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • جهان بینی روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]
 • جهان بینی معاصر کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • جهان معاصر عرب بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 267-296]
 • جهان معاصر عرب تحلیل شناختی طرحواره های تصویری در شعر سمیح القاسم با تاکید بر نظریه مارک جانسون [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 290-319]
 • جوخه الحارثی خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات‌القمر جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 153-174]
 • جودة السحار شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • جوزف الهاشم تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» [دوره 3، شماره 1، 1391]

چ

 • چالش‌‌جریان‌های عربی معرفی و خوانش نقدی کتاب «إشکالیه التیّارات و التأثیرات الأدبیه فی الوطن العربی؛ دراسه مقارنه» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 7-32]
 • چندمعنایی معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • چوبک تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1390]

ح

 • حارس‌التبغ پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در «حارس‌التبغ» علی بدر [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 151-179]
 • حازم القرطاجنی واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • حجازیات ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 6-29]
 • حریری سبک شناسی مقامات حریری (مطالعه موردی: مقامه سمرقندیه) [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • حروف جر تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 247-289]
 • حروف مقطعه تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • حسان بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • حسان بن ثابت انصاری تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • حسین بن ضحاک جلوه‌های نوگرایی در خمریات حسین بن ضحاک [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 7-29]
 • حسین خالفی بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • حصر بازخوانی قاعدة بلاغی «تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر» [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • حضرت عباس(ع) بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]
 • حفظ غرابت نقد و واکاوی هم‌ارزی لایه‌های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 31-57]
 • حقیقت‌نمایی حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • حقوق المرأة صورة المرأة وحقوقها فی روایة "إمرأة النسیان" لمحمّد برادة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 151-173]
 • حقوق زنان تحلیل رمان "زینب" بر اساس نقد فمینیستی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • حکایت داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • حکمت اخلاقی ایرانی اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]
 • حکمتهای گمنام اصالت ایرانی برخی از حکمتهای اخلاقی گمنام در کتاب العقد الفرید [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 121-143]
 • حماسۀ کربلا بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]
 • حمید لحمدانی تحلیل و بررسی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الإدبی» [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 135-157]

خ

 • خیال واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • خیال رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • خان الخلیلی دراسة سوسیونصّیة فی روایة خان الخلیلی لنجیب محفوظ [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 201-232]
 • خطای شعری خطاهای شعری ازدیدگاه ابوهلال عسکری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 271-298]
 • خطای عرضی خطاهای شعری ازدیدگاه ابوهلال عسکری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 271-298]
 • خطبه 87 سبک شناسی خطبه 87 نهج البلاغه بر اساس رویکرد ساختارگرایی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 171-204]
 • خطبۀ اشباح تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]
 • خفقة الذری بررسی مفهوم تقابل و غیریت در قصیده خفقة الذری بر اساس نظریه تقابلی لوئیس کوزر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 321-349]
 • خلیل حاوی نشانه‌هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • خلیل حاوی تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]
 • خمریات تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 89-114]
 • خمریات جلوه‌های نوگرایی در خمریات حسین بن ضحاک [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 7-29]
 • خوانش‌نقدی معرفی و خوانش نقدی کتاب «إشکالیه التیّارات و التأثیرات الأدبیه فی الوطن العربی؛ دراسه مقارنه» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 7-32]
 • خودباختگی بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 267-296]
 • خودباختگی تحلیل شناختی طرحواره های تصویری در شعر سمیح القاسم با تاکید بر نظریه مارک جانسون [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 290-319]
 • خودشرقی‌انگاری خود شرقی انگاری و اگزوتیسم در رمان سیدات‌القمر جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 153-174]
 • خود ودیگری بازتاب خود و دیگری در رمان عباد الشمس (با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 281-308]

د

 • داستان نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • داستان شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • داستان جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]
 • داستان حیّ بن یقظان واکاوی آموزه‌های فلسفی در داستان‌های کامل کیلانی (مطالعه موردی: حیّ بن یقظان) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 263-290]
 • داستان کوتاه بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • داستان کوتاه بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • داستان کوتاه مقاله‏های داستانی احمدرضا حوحو و میراث مقامه‏نویسی عرب [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 223-245]
 • داستان کودک بررسی عناصر داستان در داستان‌های کودک "جاسم محمد صالح" (در آینۀ دیدگاه "شلومیت ریمون کنان") [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 331-353]
 • داستان کودک تحلیل شیوه‌های بازنمایی زبان و مضامین قرآن در داستان‌های کودک کامل کیلانی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • داستان مدرن- استعاره- زیر سایبان- نجیب محفوظ- رمزگشایی پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تأکید بر نطریه فرگِسن [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 271-296]
 • داستان مینی‌مال داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • دالیّه سید حیدر حلى بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 115-148]
 • دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مقاله‌های مجله «نقد ادب عربی» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 233-270]
 • دانش نحو بررسی مواضع متمایز نحوی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • دستور زبان عربی حوزه‌های جغرافیایی و تأثیر آنها در تحوّل ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 281-316]
 • دعای عرفه آواشناسی صوتی فواصل دعای عرفه [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 123-162]
 • دفتر ایام منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • دلالت بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • دلالت آوائی بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • دلالت نحوی بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • دنیل چندلر نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • دوافع السیرة الشخصیة السیرۀ الذاتیۀ و ملامحها فی الأدب الفارسی المعاصر [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • دیوان الأعمال الشعریة بررسی جلوه‌های بلاغی تصویر در دیوان «الأعمال الشعریة» ابراهیم نصرالله [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 234-251]

ذ

 • ذاکرة الجسد تحلیل سبک شناختی آثار داستانی احلام مستغانمی با تکیه بر رمان (ذاکرة الجسد) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 181-221]
 • ذاکرة الجسد بررسی و تحلیل جلوه‌های رمانتیسم اجتماعی در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتۀ احلام مستغانمی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 318-340]
 • ذوالقرنین دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • ذوق معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 207-236]

ر

 • رابطۀ متن و تصویر شگردهای تمرکززدایی و رابطۀ میان متن و تصویر در «مجموعة قصص الحیوانات فی القرآن» نوشتۀ وارث الکندی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 169-206]
 • راوی خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • ربیع جابر بررسی و تحلیل روان‌شناختیِ رمان «الاعترافات» نوشتۀ ربیع جابر (با تأکید بر سازوکار‌های دفاعی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 317-342]
 • رثاء بررسی معنا شناختی قصیده «ابن رومی» در رثای فرزندش [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • رستاخیز واژه تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • رضایی اصفهانی «فشردگی» و «گستردگی» کلامی در ترجمۀ قرآن (موردپژوهی سورۀ انفال و توبه) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 56-81]
 • رضوی عاشور روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]
 • رمان تحلیل سبک شناختی آثار داستانی احلام مستغانمی با تکیه بر رمان (ذاکرة الجسد) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 181-221]
 • رمان رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 247-268]
 • رمان روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]
 • رمان خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • رمان اجتماعی شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • رمان التائهون بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 33-56]
 • رمانتیسم نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • رمانتیسم بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-36]
 • رمانتیسم اجتماعی رمان بررسی و تحلیل جلوه‌های رمانتیسم اجتماعی در رمان «ذاکرة الجسد» نوشتۀ احلام مستغانمی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 318-340]
 • رمانتیسم سیاه رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح و المرایای آدونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 83-118]
 • رمان زقاق المدق تحلیل جامعه‌شناختی رمان «زقاق المدق» از نجیب محفوظ [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • رمان ساقة بامبو تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 65-90]
 • رمان غداً یوم جدید از خود بیگانگی در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن‌هدوقه با تکیه بر نظریۀ ملوین سیمن [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 241-265]
 • رمان معاصر جلوه‌های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • رمان معاصر عرب شخصیّت انسان متدین در رمان‌های اجتماعی عبدالحمید جودة السحار [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • رمزگان نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • رمزگان‌ها نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «هجره عروه بن الورد» از کاظم السماوی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 237-266]
 • رمزواره نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • رمز و نماد بازخوانی اسطوره ققنوس وتحولات معنایی آن در شعر محمود درویش [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 205-232]
 • ریم قیس کبّه واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 211-239]
 • رنگ خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • رنگ تحلیل بصری شعر ابن خفاجه اندلسی با رویکرد امپرسیونیسمی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 332-362]
 • رنگ نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 59-88]
 • رنگ آبی زیبایی‌شناسی رنگ آبیدر اشعار عبدالوهاب البیاتی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • روایة کم بدت السماء قریبة تمثّلات الصراع الحضاری وأزمة الهویة الثقافیة فی روایة «کم بدت السماء قریبة» للکاتبة العراقیة بتول الخضیری [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 217-246]
 • روایت خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • روایت‌شناسی پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در «حارس‌التبغ» علی بدر [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 151-179]
 • روایت‌شناسی بررسی و تحلیل ساختار روایی شهادت امام حسین (ع) در شعر «الصخر و الندی» (براساس آراء ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 7-38]
 • روایت‌شنو روایت شنو و موقعیت آن در رمان «الطنطوریه» اثر رضوی عاشور [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 187-211]
 • روانکاوی فروید بررسی و تحلیل روان‌شناختیِ رمان «الاعترافات» نوشتۀ ربیع جابر (با تأکید بر سازوکار‌های دفاعی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 317-342]
 • رودکی بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • روشنفکران روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 30-52]
 • رویکرد تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 185-206]
 • رویکرد میشل بالار نقد و واکاوی هم‌ارزی لایه‌های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 31-57]
 • روند معنایی بررسی و تبیین زبان شناختی روند تحول معنایی واژه بروج در قرآن کریم با تکیه بر ریشه های آن در زبان های سامی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 31-56]
 • رئالیسم جادویی رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • رئالیسم جادویی رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-185]
 • رئالیسم- عبدالوهاب البیاتی بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-36]

ز

 • زیاد بن أبیه تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 39-65]
 • زیبایی‌شناسی مبانی زیبایی‌شناسی متن در زبان عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی رنگ آبیدر اشعار عبدالوهاب البیاتی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • زبان تحلیل اثربخشی اجتماعی- سیاسی گفتمان ادونیس در قصیده "البرزخ" بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 71-103]
 • زبان شناسی تاریخی بررسی و تبیین زبان شناختی روند تحول معنایی واژه بروج در قرآن کریم با تکیه بر ریشه های آن در زبان های سامی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 31-56]
 • زبان طنز تبیین مفهوم متناقض‌نما و کارکرد آن در تعابیر شعری احمد مطر [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 213-247]
 • زبان عبری دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • زبان عربی مبانی زیبایی‌شناسی متن در زبان عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • زبان عربی دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • زبان عربی معیار حوزه‌های جغرافیایی و تأثیر آنها در تحوّل ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 281-316]
 • زبان مطبوعات سنتی حوزه‌های جغرافیایی و تأثیر آنها در تحوّل ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 281-316]
 • زبان مطبوعات متجدد حوزه‌های جغرافیایی و تأثیر آنها در تحوّل ساختار زبان عربی معیار (مطالعه موردی سرمقاله و نثر خبری در مطبوعات روز عربی) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 281-316]
 • زبانِ معیار معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • زمان نشانه‌هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • زمان خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • زن تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • زن نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • زینب تحلیل رمان "زینب" بر اساس نقد فمینیستی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • زهره تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1390]

ژ

 • ژرار ژنت بررسی و تحلیل ساختار روایی شهادت امام حسین (ع) در شعر «الصخر و الندی» (براساس آراء ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 7-38]
 • ژرف‌ساخت روایی پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در «حارس‌التبغ» علی بدر [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 151-179]
 • ژنت خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]

س

 • ساختار بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ساختار‌ تحلیل واژگانی و ساختاری مجموعه داستانی «المعذّبون فی الأرض» اثر طه حسین با رویکرد بینامتنیت [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 233-254]
 • ساختارگرایی بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • ساختار گرایی سبک شناسی خطبه 87 نهج البلاغه بر اساس رویکرد ساختارگرایی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 171-204]
 • ساختار معنادار از ساختار معنادار رمان «العودة إلی المنفی» اثر «أبوالمعاطی أبوالنجا» تا ساختار جامعه مصر [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 255-280]
 • ساخت‌گرایی تکوینی از ساختار معنادار رمان «العودة إلی المنفی» اثر «أبوالمعاطی أبوالنجا» تا ساختار جامعه مصر [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 255-280]
 • سازوکار دفاعی بررسی و تحلیل روان‌شناختیِ رمان «الاعترافات» نوشتۀ ربیع جابر (با تأکید بر سازوکار‌های دفاعی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 317-342]
 • سایه تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]
 • سبک تحلیل سبک شناختی آثار داستانی احلام مستغانمی با تکیه بر رمان (ذاکرة الجسد) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 181-221]
 • سبک بررسی و نقد مؤلفه های سبکی در "قصیده بائیه" شریف رضی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 175-194]
 • سبکشناسی بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 177-201]
 • سبک شناسی سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • سبک شناسی سبک شناسی خطبه 87 نهج البلاغه بر اساس رویکرد ساختارگرایی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 171-204]
 • سبک شناسی تحلیل سبک شناختی سروده ی قافیه صفی الدین حلی در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 175-199]
 • سبک‌شناسی بررسی و نقد کتاب أسلوب علی‌بن أبی طالب علیه السلام فی خطبه الحربیة [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 57-85]
 • سبک‌شناسی نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 119-150]
 • سبک شناسی آماری ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • سبک‌شناسى نثر پژوهشى در مآخذ احادیث تاریخ وصّاف [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 109-150]
 • سبک‌های ادبی بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • سحر خلیفه جلوه‌های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • سحر خلیفه بازتاب خود و دیگری در رمان عباد الشمس (با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 281-308]
 • سیدات‌القمر خوانش رمان «سیدات‌القمر» بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه هلن سیکسو [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 181-216]
 • سید بحراوی روش تحلیل «ماهیتِ صورت» داستان نقدی بر نظریه «ماهیت صورت» سید بحراوی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 299-330]
 • سید جعفر سید باقر حسینی بررسی انتقادی کتاب اسالیب المعانی فی القرآن الکریم [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 37-56]
 • سرقت شعری ترجمه شعر به شعر؛ سرقتی ادبی یا صنعتی بلاغی؛ پژوهشی تاریخی در ترجمه شعر به شعر عربی و فارسی تا قرن ششم هجری [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 76-98]
 • سرمایة اجتماعی نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • سرود ملی سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 35-54]
 • سرود ملی سوریه نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 195-211]
 • سطح آوایی نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 119-150]
 • سطح لغوی نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 119-150]
 • سطح نحوی نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 119-150]
 • سعدی نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • سعید عقل دراسة قصیدة "من وردتین اثنتین" لسعید عقل من منظر التداولیة [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 309-330]
 • سعید علوش معرفی و خوانش نقدی کتاب «إشکالیه التیّارات و التأثیرات الأدبیه فی الوطن العربی؛ دراسه مقارنه» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 7-32]
 • سعدی یوسف واکاوی هنجارگریزی نوشتاری و دلالت‌های آن در شعر سعدی یوسف بر اساس الگوی زبان‌شناختی جفری لیچ [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 323-348]
 • سعدی یوسف نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • سعودالسنعوسی تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 65-90]
 • سفرنامه ابن فطوّمه تحلیل نشانه‌شناسی عناوین و نام شخصیت های د استانی سفرنامه ابن فطوّمه [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • سلیمان العیسی بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]
 • سمیح القاسم نوستالژی در شعر سمیح القاسم [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • سمیح القاسم مظاهر الرمز التراثی فی شعر سمیح القاسم [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • سمیح القاسم تحلیل شناختی طرحواره های تصویری در شعر سمیح القاسم با تاکید بر نظریه مارک جانسون [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 290-319]
 • سیمین بهبهانی خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 7-27]
 • سنگ صبور تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • سورة الرعد الإحالة الضمیریة ودورها فی التماسک النصی (سورة الرعد أنموذجا) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 335-362]
 • سورة طه دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73]) [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 149-179]
 • سوررئالیسم بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • سوریه بررسی و تحلیل اشعار تعلیمی سلیمان العیسی در حوزه ادبیات کودک [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 67-91]
 • سوره طه هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • سوره یوسف طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 89-115]
 • سوزان علیوان عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 237-262]

ش

 • شاعران روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 30-52]
 • شاعران روشنفکر روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 30-52]
 • شاعران متعهد روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 30-52]
 • شتاب خوانش نمود زمان در رمان «سیدات القمر» جوخه الحارثی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 99-124]
 • شخصیت شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • شیخ طبرسی بررسی دیدگاه شیخ طَبْرِسی دربارۀ مشکلات نحوی قرآن کریم [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 267-298]
 • شرح ابن أبی الحدید توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]
 • شریف رضی ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 6-29]
 • شریف رضی بررسی و نقد مؤلفه های سبکی در "قصیده بائیه" شریف رضی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 175-194]
 • شعر واکاوی مفهوم شعر با نظر به دیدگاه حازم القرطاجنی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شعر تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • شعر تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • شعر قالب، زبان و مضمون شعری در ادبیات کودک کشور ایران و الجزایر [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 55-76]
 • شعر عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 237-262]
 • شعر تحلیل بصری شعر ابن خفاجه اندلسی با رویکرد امپرسیونیسمی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 332-362]
 • شعر التفعیلة المشهد الشعری المعاصر فی الجزائر: القصیدة الحداثیة و بنیة التحول [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 269-292]
 • شعر الجزایر جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-153]
 • شعر انقلابی واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • شعر پایداری پژوهشی در شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 1340 تا 1360میلادی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-242]
 • شعر سپید بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شعر شیعى بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 115-148]
 • شعر عباسی جلوه‌های نوگرایی در خمریات حسین بن ضحاک [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 7-29]
 • شعر عر استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]
 • شعرعربی بازخوانی انتقادی استشهاد به شعر در نحو عربی [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • شعر عربی بررسی و نقد مضمون در تصویرهای شعری ابو القاسم شابی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • شعر عربی بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]
 • شعر عربی معاصر خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • شعر عصر عباسی نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 213-236]
 • شعر غنایی تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • شعر فارسی بازتاب شخصیت حضرت عباس(ع) در ادبیات معاصر عربی و فارسی (با تکیه بر اشعار برجسته شاعران سده اخیر) [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 145-166]
 • شعر فلسطین نوستالژی در شعر سمیح القاسم [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • شعر مسیحی تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • شعر معاصر زیبایی‌شناسی رنگ آبیدر اشعار عبدالوهاب البیاتی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شعر معاصر نشانه‌هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • شعر معاصر بررسی و نقد مضمون در تصویرهای شعری ابو القاسم شابی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • شعر معاصر جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-153]
 • شعر معاصر نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • شعر معاصر بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد") [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر معاصر اردن بررسی مفهوم تقابل و غیریت در قصیده خفقة الذری بر اساس نظریه تقابلی لوئیس کوزر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 321-349]
 • شعر معاصر الجزایر بررسی نشانه‌شناختی قصیدۀ مازال یکبر أوراس بذاکرتی سرودۀ عبدالله حمادی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 77-107]
 • شعر معاصر عراق نقد و بررسی جلوه‌هایی از اندوه رمانتیک در شعر معاصر عراق (مطالعة موردپژوهانه: نوسروده‌های بلند الحیدری) [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • شعرمعاصر عربی بررسی تحلیلی و توصیفی آراء نقدی «عبدالرّحمن شکری» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • شعر معاصر عرب بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • شعر معاصر عرب بازخوانی اسطوره ققنوس وتحولات معنایی آن در شعر محمود درویش [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 205-232]
 • شعر معاصر عرب واکاوی هنجارگریزی نوشتاری و دلالت‌های آن در شعر سعدی یوسف بر اساس الگوی زبان‌شناختی جفری لیچ [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 323-348]
 • شعر معاصر عربی نوستالژی در شعر سمیح القاسم [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • شعر معاصر عربی بررسی زیبایی‌شناسی قصیدۀ «العام السادس عشر» أحمد عبد المعطی حجازی از منظر نقد فرمالیستی [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • شعر معاصر عربی تبیین مفهوم متناقض‌نما و کارکرد آن در تعابیر شعری احمد مطر [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 213-247]
 • شعر مقاومت واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • شعر یمن بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • شعر نو عربی نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 207-251]
 • شعوبیه حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • شکری عیاد تحلیل انتقادی کتاب « المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین » [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 158-175]
 • شکل بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • شلومیت ریمون کنان بررسی عناصر داستان در داستان‌های کودک "جاسم محمد صالح" (در آینۀ دیدگاه "شلومیت ریمون کنان") [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 331-353]
 • شهادت شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 109-131]
 • شهادت بررسی و تحلیل ساختار روایی شهادت امام حسین (ع) در شعر «الصخر و الندی» (براساس آراء ژرار ژنت) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 7-38]
 • شیوة بیان واکاوی آموزه‌های فلسفی در داستان‌های کامل کیلانی (مطالعه موردی: حیّ بن یقظان) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 263-290]
 • شیوه‌های نقد تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی» [دوره 2، شماره 1، 1390]

ص

 • صفی الدین حلی تحلیل سبک شناختی سروده ی قافیه صفی الدین حلی در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 175-199]
 • صنعت بدیعی ترجمه شعر به شعر؛ سرقتی ادبی یا صنعتی بلاغی؛ پژوهشی تاریخی در ترجمه شعر به شعر عربی و فارسی تا قرن ششم هجری [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 76-98]

ض

 • ضحی تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • ضدسرمایة اجتماعی نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1389]

ط

 • طاهره صفارزاده واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • طبیعت بررسی تطبیقی جایگاه طبیعت در اشعار «منوچهری دامغانی» و «ابن رومی» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • طرحواره حجمی طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 89-115]
 • طرحواره حرکتی طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 89-115]
 • طرحواره قدرتی طرحواره تصویری در سوره یوسف (ع) بر اساس معناشناسی شناختی [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 89-115]
 • طه حسین ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • طه‌ حسین تحلیل واژگانی و ساختاری مجموعه داستانی «المعذّبون فی الأرض» اثر طه حسین با رویکرد بینامتنیت [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 233-254]
 • طوق الحمامة فی الألفة و الآلاف داستان مینی‌مال و حکایت‌های طوق الحمامه [دوره 3، شماره 2، 1391]

ع

 • عاطفه معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 207-236]
 • عالم بلا خرائط رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-185]
 • عامل‌و‌معمول بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 83-108]
 • عباد الشمس بازتاب خود و دیگری در رمان عباد الشمس (با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 281-308]
 • عبدالحسین زرین کوب منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • عبدالحمیدبن هدوقه از خود بیگانگی در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن‌هدوقه با تکیه بر نظریۀ ملوین سیمن [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 241-265]
 • عبدالرّحمن شکری بررسی تحلیلی و توصیفی آراء نقدی «عبدالرّحمن شکری» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • عبدالرحمن منیف رئالیسم جادویی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبد الرحمن منیف و جبرا ابراهیم جبرا [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 167-185]
 • عبدالرزاق الربیعی قصدیة الإغتراب وظواهره فی شعر عبدالرزّاق الربیعی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 35-64]
 • عبدالقاهر الجرجانی دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73]) [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 149-179]
 • عبدالقاهر جرجانی بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 83-108]
 • عبدالله البردونی بررسی سبک سوررئالیسم در دیوان عبدالله البردونی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • عبدالله حمادی بررسی نشانه‌شناختی قصیدۀ مازال یکبر أوراس بذاکرتی سرودۀ عبدالله حمادی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 77-107]
 • عبدالمطلب عدل تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • عبدالوهاب بیاتی زیبایی‌شناسی رنگ آبیدر اشعار عبدالوهاب البیاتی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • عدنان الصائغ بررسی ابعاد بحران هویت دراشعار «عدنان الصائغ» [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 105-130]
 • عرار تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 89-114]
 • عراق بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • عراق واکاوی هنجارگریزی نوشتاری و دلالت‌های آن در شعر سعدی یوسف بر اساس الگوی زبان‌شناختی جفری لیچ [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 323-348]
 • عرب تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 185-206]
 • عزالدین مناصره معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • عزالدین میهوبی التفاعل التاریخی و الجمالی فی الشعر الجزائری المعاصر قراءة فی شعر الثورة عند عزالدین المیهوبی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 313-330]
 • عشیات وادی الیابس تحلیل و بررسی جلوه های خمر در شعر مصطفی وهبی التل [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 89-114]
 • عصرعباسی تحلیل دیدگاه‌های ناقدان عصرعباسی پیرامون تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 351-375]
 • عصر عباسی تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • عصر نهضت استعمار و شیوههای مبارزه شعری علیه آن در عصر نهضت عرب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 93-119]
 • علاء اسوانی نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • علامه طباطبائی بررسی مواضع متمایز نحوی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • علی بدر پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روایی در «حارس‌التبغ» علی بدر [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 151-179]
 • علی حجازی جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]
 • علم بیان تصویر کتاب البیان فی مرآة الأدب العربی والفارسی در آینۀ نقد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 203-230]
 • علیه السلام ظاهرة الاستبدال اللغوی فی رسائل الإمام علی بن أبی طالب (علیه السلام) "دراسة لغویة دلالیة فی کتاب 1-15 أنموذجا" [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمارت یعقوبیان نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • عمر أبوریشه خوانش رنگ در مجموعه اشعار عمر ابوریشه [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • عمل مصدر کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 7-25]
 • عن تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 247-289]
 • عناصر الطبیعة جمالیّة توظیف عناصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّة فی أشعار محمد مهدی الجواهری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 181-210]
 • عناصر داستان بررسی عناصر داستان در داستان‌های کودک "جاسم محمد صالح" (در آینۀ دیدگاه "شلومیت ریمون کنان") [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 331-353]
 • عوامل شکل‌گیری پژوهشی در شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 1340 تا 1360میلادی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-242]

غ

 • غازی زیبة بررسی مفهوم تقابل و غیریت در قصیده خفقة الذری بر اساس نظریه تقابلی لوئیس کوزر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 321-349]
 • غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم المقارنة بین الشاهنامة للفردوسی و تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم للثعالبی المرغنی [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • غزل مستقل تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی [دوره 4، شماره 1، 1392]

ف

 • فاروق جویدة تجلیات المقاومة الفلسطینیة فی شعر فاروق جویدة [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • فخر رازی- عبدالقاهر جرجانی- علم بیان بررسی و نقد تأثیر و تأثر امام فخر رازی در مباحث بیان با رویکرد کتاب نهایة الایجاز فی درایة الاعجاز [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 163-186]
 • فدوی طوقان واکاوی اشعار انقلابی در دیوان فدوی طوقان و طاهره صفارزاده [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • فرانقش اندیشگانی بررسی فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در قصیدۀ «إلی دوده» میخائیل نعیمه (بر اساس نظریۀ نقش‌گرای هالیدی) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 299-321]
 • فرانکشتاین تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • فرانکشتاین فی بغداد تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • فرکلاف تحلیل گفتمان انتقادی خطبۀ زیاد بن أبیه معروف به الخطبة البتراء با استفاده از الگوی فرکلاف [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 39-65]
 • فرمالیسم تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • فرمالیسم تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]
 • فرمالیسم هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • فشردگی و گستردگی کلامی «فشردگی» و «گستردگی» کلامی در ترجمۀ قرآن (موردپژوهی سورۀ انفال و توبه) [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 56-81]
 • فصاحت کلام بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 215-238]
 • فعل بررسی ویژگیهای افعال تکرار شده در اشعار رمانتیک و رئالیست عبدالوهاب بیاتی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-36]
 • فلسطین جلوه‌های پایداری در برخی آثار سحر خلیفه [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • فلسطین نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • فلسطین تجلیات المقاومة الفلسطینیة فی شعر فاروق جویدة [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • فمنیسم خوانش رمان «سیدات‌القمر» بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه هلن سیکسو [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 181-216]
 • فمینیسم تحلیل رمان "زینب" بر اساس نقد فمینیستی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • فواصل آیات انحصار یا عدم انحصار بدیعی فواصل آیات؟ [دوره 9، شماره 19، 1398]

ق

 • قاسم حداد فرآیند بکارگیری نقاب برای اسطوره سازی در تحلیل گفتمان لاکلا و موف(در قصیده «خروج رأس الحسین من المدن الخائنة» از قاسم حداد) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 99-120]
 • قاعده افزایی هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • قالت ضحی موقع الراوی و تجلیاته فی روایة "قالت ضحی" لبهاء طاهر [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 179-216]
 • قرآن تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • قرآن تناص قرآنی در شعر «حسان بن ثابت أنصاری» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • قرآن تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 68-96]
 • قرآن بررسی مواضع متمایز نحوی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 37-62]
 • قرآن تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 247-289]
 • قرآن کریم دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • قرآن کریم معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • قرآن کریم تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • قرآن کریم بررسی و تبیین زبان شناختی روند تحول معنایی واژه بروج در قرآن کریم با تکیه بر ریشه های آن در زبان های سامی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 31-56]
 • قرآن کریم تحلیل شیوه‌های بازنمایی زبان و مضامین قرآن در داستان‌های کودک کامل کیلانی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • قرآن کریم بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-152]
 • قرآن کریم بررسی استعارۀ مفهومی در آیات دالّ بر تجسّم اعمال [دوره 11، شماره 23، 1400]
 • قرآن کریم تحلیل واژگانی و ساختاری مجموعه داستانی «المعذّبون فی الأرض» اثر طه حسین با رویکرد بینامتنیت [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 233-254]
 • قرآن کریم واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قَرْن دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • قصة الأطفال دراسۀ الخصائص الفنیۀ فی قصص الاطفال [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • قصیدة اسلامی بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • قصیدة النثر المشهد الشعری المعاصر فی الجزائر: القصیدة الحداثیة و بنیة التحول [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 269-292]
 • قصیدة جاهلی بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • قصیده بائیه بررسی و نقد مؤلفه های سبکی در "قصیده بائیه" شریف رضی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 175-194]
 • قصیده ی بحار و درویش تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]
 • قصیده رائیّه تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 68-96]
 • قصیده «لا وقت للبکاء» نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 207-251]
 • قصیدۀ «إلی دودة» بررسی فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در قصیدۀ «إلی دوده» میخائیل نعیمه (بر اساس نظریۀ نقش‌گرای هالیدی) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 299-321]
 • قصیدۀ "وطن لاسمی مشرد" بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد") [(مقالات آماده انتشار)]
 • قصه‌ حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • قصّه‌های قرآنی شگردهای تمرکززدایی و رابطۀ میان متن و تصویر در «مجموعة قصص الحیوانات فی القرآن» نوشتۀ وارث الکندی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 169-206]
 • ققنوس بازخوانی اسطوره ققنوس وتحولات معنایی آن در شعر محمود درویش [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 205-232]
 • قهرمان از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان) [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • قهرمانة از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان) [دوره 2، شماره 1، 1390]

ک

 • کارکرد داستانی بررسی حرکت‌های داستانی در هزار و یک شب با تکیه بر الگوی ریخت‌شناسی « ولادیمیر پراپ» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • کارگزار از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان) [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • کاظم السماوی نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «هجره عروه بن الورد» از کاظم السماوی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 237-266]
 • کافیه نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب الفکوک فی شرح الشکوک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 85-114]
 • کامل الکیلانی دراسۀ الخصائص الفنیۀ فی قصص الاطفال [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • کامل حسن البصیر نقد و بررسی کتاب البلاغة والتطبیق (مؤلفان: احمد مطلوب، کامل حسن البصیر) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 11-36]
 • کامل کیلانی تحلیل شیوه‌های بازنمایی زبان و مضامین قرآن در داستان‌های کودک کامل کیلانی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 91-118]
 • کامل کیلانی واکاوی آموزه‌های فلسفی در داستان‌های کامل کیلانی (مطالعه موردی: حیّ بن یقظان) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 263-290]
 • کتاب المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین تحلیل انتقادی کتاب « المذاهب الأدبیة و النقدیة عند العرب و الغربیین » [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 158-175]
 • کتاب مقدس دلالت‌های معنایی «قَرْن» در زبان عربی و عبری و ارتباط آن با «ذوالقرنین» در قرآن کریم و کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • کتاب مقدس واکاوی ترادف و تفاوت معناشناختی واژه «بئر» و «جب» در قرآن کریم از منظر زبان‌های سامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کعب بن زهیر جمالیة السیمیائیة فی قصیدة "بانت سعاد" (دراسة تحلیلیة و دلالیة) [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • کلاسیک تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 185-206]
 • کلیدواژگان: یمن پژوهشی در شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 1340 تا 1360میلادی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-242]
 • کلید واژه‌ها: اسطور- تموز- بینامتنیت- جبرا- فلسطین بررسی روابط بینامتنیت اسطوره‌ای در اشعار جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر اسطورۀ تموز) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 183-212]
 • کلید‌واژه‌ها: محمّد حلمی الریشه نماد‌های مقاومت در شعر محمّد حلمی الریشه [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 212-233]
 • کلمات کلیدی:روایت تحلیل و بررسی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الإدبی» [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 135-157]
 • کمیت اسدی ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 6-29]
 • کنایه تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • کنفانی شخصیت‌‌پردازی در رمان اُمّ سعد غسان کنفانی و تأثیر آن در بیان درون‌مایة داستان [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • کهن الگو تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]
 • کودتای افسران آزاد نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • کودکان واکاوی آموزه‌های فلسفی در داستان‌های کامل کیلانی (مطالعه موردی: حیّ بن یقظان) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 263-290]

گ

 • گفتمان ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • گفتمان قدرت و زبان تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 65-90]
 • گفتمان‌کاوی بررسی و نقد کتاب البلاغة و تحلیل الخطاب [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 87-108]
 • گفتمان مقاومت بازتاب خود و دیگری در رمان عباد الشمس (با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 281-308]
 • گلدان چینی بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • گلدمن از ساختار معنادار رمان «العودة إلی المنفی» اثر «أبوالمعاطی أبوالنجا» تا ساختار جامعه مصر [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 255-280]
 • گلستان سعدی منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • گوهر تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1390]

ل

 • لاکلا و موف تحلیل اثربخشی اجتماعی- سیاسی گفتمان ادونیس در قصیده "البرزخ" بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 71-103]
 • لیالی ألف لیلة رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • لایه های زبانی تحلیل سبک شناختی سروده ی قافیه صفی الدین حلی در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 175-199]
 • لایۀ نحوی سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • لیچ واکاوی هنجارگریزی نوشتاری و دلالت‌های آن در شعر سعدی یوسف بر اساس الگوی زبان‌شناختی جفری لیچ [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 323-348]
 • لفظ و محتوا بررسی و نقد مؤلفه های سبکی در "قصیده بائیه" شریف رضی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 175-194]
 • لکان تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]
 • لینا کیلانی نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • لوئیس کوزر بررسی مفهوم تقابل و غیریت در قصیده خفقة الذری بر اساس نظریه تقابلی لوئیس کوزر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 321-349]

م

 • مآخذشناسی احادیث وصّاف پژوهشى در مآخذ احادیث تاریخ وصّاف [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 109-150]
 • ما زال یکبر أوراس بذاکرتی بررسی نشانه‌شناختی قصیدۀ مازال یکبر أوراس بذاکرتی سرودۀ عبدالله حمادی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 77-107]
 • مازنی تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • ما یفوق الوصف عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 237-262]
 • متعدی با واسطه تعلق عام و تعلق خاص در متعدیسازی فعل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 7-38]
 • متعلق مفعولی و غیرمفعولی تعلق عام و تعلق خاص در متعدیسازی فعل [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 7-38]
 • متکلمان بلاغت وایدئولوژی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 145-170]
 • متناقض‌نما تبیین مفهوم متناقض‌نما و کارکرد آن در تعابیر شعری احمد مطر [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 213-247]
 • متنبی نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • مجاز تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • مجاوزه تحلیل معنای «عن» در قرآن مبتنی بر نظریه اصل معنا [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 247-289]
 • مجله نقد ادب عربی ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مقاله‌های مجله «نقد ادب عربی» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 233-270]
 • مجله های علمی پژوهشی بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 177-201]
 • محتوا بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • محیط شعر تحلیل دیدگاه‌های ناقدان عصرعباسی پیرامون تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 351-375]
 • محفوظ تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • محفوظ نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • محمد آدم نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 59-88]
 • محمد العید شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 109-131]
 • محمد العید جلوه‌های پایداری در اشعار محمد العید [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 133-153]
 • محمد برادة صورة المرأة وحقوقها فی روایة "إمرأة النسیان" لمحمّد برادة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 151-173]
 • محمّد حسین هیکل تحلیل رمان "زینب" بر اساس نقد فمینیستی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • محمد دیب دراسة روایة «الحریق» لمحمد دیب فی ضوء نظریة البنیویة التکوینیة لغولدمان [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 117-147]
 • محمد‌علی جمال‌زاده بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • محمد ماغوط- نمایشنامه- رمز یا نماد- پرنده- گنجشک معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 239-270]
 • محمد مهدی الجواهری جمالیّة توظیف عناصر الطبیعة و دلالاتها الرمزیّة فی أشعار محمد مهدی الجواهری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 181-210]
 • محمودبستانی بررسی رویکردهای بلاغی نوین در تفسیر قرآن (مطالعه موردی: التفسیر البنائی للقرآن الکریم محمود بستانی) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 121-152]
 • محمود درویش بازخوانی اسطوره ققنوس وتحولات معنایی آن در شعر محمود درویش [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 205-232]
 • محور همنشینی و جانشینی واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 105-131]
 • مخاطب مبانی زیبایی‌شناسی متن در زبان عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • میخائیل نعیمه ارزیابی ویژگی تنوع واژگان در سبک بررسی تطبیقی نمونه هایی از آثار «طه حسین، میخائیل نعیمه و جبران خلیل جبران» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • میخائیل نعیمه بررسی فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در قصیدۀ «إلی دوده» میخائیل نعیمه (بر اساس نظریۀ نقش‌گرای هالیدی) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 299-321]
 • مدح تحلیل سبک شناختی سروده ی قافیه صفی الدین حلی در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 175-199]
 • مدیریت هیجانات ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مدرسه دیوان بررسی تحلیلی و توصیفی آراء نقدی «عبدالرّحمن شکری» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • میراث تحلیل اثربخشی اجتماعی- سیاسی گفتمان ادونیس در قصیده "البرزخ" بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 71-103]
 • میرامار تحلیل شخصیّت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیّت «گوهر و زهره» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • مری شلی تراجایی در بسامد با رویکرد تطبیقی به رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی و فرانکنشتاین مری شلی [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 125-150]
 • مرو و خراسان حقیقت‌ نمایی در البخلاء جاحظ (موردکاوی قصه‌ های اهل مرو و خراسان) [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 7-30]
 • مشارکت نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • مشعل الثورتین تحلیل محتوایی و ساختاری قصیده‌ی «مشعل الثورتین» از «جوزف الهاشم» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • مصطفی لطفی المنفلوطی بررسی تطبیقی داستان‌های کوتاه منفلوطی و جمال‌زاده [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • مضمون بررسی و نقد مضمون در تصویرهای شعری ابو القاسم شابی [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • معادلة بوزیمان شعر النقائض الأمویة، دراسة أسلوبیة إحصائیة فی ضوء اللسانیات الکمیة (نقیضة الفرزدق وجریر أنموذجاً) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 27-55]
 • معادلة یول توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]
 • معادله بوزیمان ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 6-29]
 • معیار نقد معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 207-236]
 • معیارهای دوره‌بندی نقد و بررسی نظریّة دوره‌بندی سیاسی تاریخ ادب عربی [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • معیارهای زیبایی‌شناسی نقد و بررسی معیارهای زیبایی‌شناسانه در قصیده «لا وقت للبکاء» أمل دنقل [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 207-251]
 • معانی کاربردی بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 58-82]
 • معتزله بلاغت وایدئولوژی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 145-170]
 • مع حمار الحکیم مقاله‏های داستانی احمدرضا حوحو و میراث مقامه‏نویسی عرب [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 223-245]
 • معروف الرصافی و الجزایر پردازش تحلیلی بازتاب خیزش‌های انقلابی الجزایر و عراق در اشعار محمد العید آل خلیفه و معروف الرصافی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 9-34]
 • معناشناسی معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • معناشناسی شناختی بررسی استعارۀ مفهومی در آیات دالّ بر تجسّم اعمال [دوره 11، شماره 23، 1400]
 • معنای وضعی روش‌شناسی پدیدۀ تضمین نحوی در فرایند ترجمۀ نهج‌البلاغه (با محوریت ترجمه‌های: آیتی، فیض الإسلام، شهیدی، دشتی و جعفری) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-280]
 • مفاعله بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 58-82]
 • مفاهیم آرمان نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 195-211]
 • مفاهیم تربیتی جایگاه مفاهیم تربیتی فردی و اجتماعی در داستان‌های کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «النعاس و أمیر العواصف» [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 249-290]
 • مفدی زکریا نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 155-180]
 • مفدی زکریا سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 35-54]
 • مفعول با واسطه کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 7-25]
 • مفعول بی‌واسطه کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 7-25]
 • مفعول‌پذیری کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 7-25]
 • مفعول مجرور کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 7-25]
 • مفعول منصوب کارکرد نحوی مصدر و مفعول‌پذیری مصدر در زبان عربی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 7-25]
 • مقامات، مقامه سمرقندیه، ادبی سبک شناسی مقامات حریری (مطالعه موردی: مقامه سمرقندیه) [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • مقامه‌نویسی مقاله‏های داستانی احمدرضا حوحو و میراث مقامه‏نویسی عرب [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 223-245]
 • مقاومت شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 109-131]
 • مقاومت نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 155-180]
 • مکتب فرمالیسم نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 146-168]
 • ملوین سیمن از خود بیگانگی در رمان «غداً یوم جدید» اثر عبدالحمید بن‌هدوقه با تکیه بر نظریۀ ملوین سیمن [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 241-265]
 • من وردتین اثنتین دراسة قصیدة "من وردتین اثنتین" لسعید عقل من منظر التداولیة [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 309-330]
 • موسیقی تحلیل و بررسی سوره «ضحی» با تکیه بر نقد فرمالیسم [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • مولفه‌ها پژوهشی در شعر انقلاب یمن (ما بین سال‌های 1340 تا 1360میلادی) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 199-242]
 • مولفه های ساختاری ارزیابی مؤلفه‌های ساختاری مقاله‌های مجله «نقد ادب عربی» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 233-270]

ن

 • ناجی العلی السّرد الروائی فی خطاب «ناجی العلی» الکاریکاتیری [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 57-97]
 • نازک الملائکة خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 7-27]
 • نامگذاری نقد نارسائیهای تقسیم ادوار تاریخ ادبیّات عربی و نامگذاری آن [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • نامه سی‌ویکم سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • نثر عربی ابعاد هوش عاطفی در گفتمان قهرمان مقامات همدانی [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نثر فارسى پژوهشى در مآخذ احادیث تاریخ وصّاف [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 109-150]
 • نجیب محفوظ تحلیل جامعه‌شناختی رمان «زقاق المدق» از نجیب محفوظ [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • نجیب محفوظ تحلیل نشانه‌شناسی عناوین و نام شخصیت های د استانی سفرنامه ابن فطوّمه [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • نجیب محفوظ رئالیسم جادویی و مؤلفه‌های آن در بررسی داستان لیالی ألف لیلة نجیب محفوظ [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • نجیب محفوظ دراسة سوسیونصّیة فی روایة خان الخلیلی لنجیب محفوظ [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 201-232]
 • نحو النص الإحالة الضمیریة ودورها فی التماسک النصی (سورة الرعد أنموذجا) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 335-362]
 • نحو جدید نقد و بررسی برخی دیدگاه‌های نحوی «ابراهیم مصطفی» در کتاب «إحیاء النّحو» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • نحوعربی بازخوانی انتقادی استشهاد به شعر در نحو عربی [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • نحو- نسخه خطی- شرح المفصل- عبدالعزیز کاشی نقد و بررسی برخی نظرات نحوی عبدالعزیز کاشی در نسخه خطی شرح المفصل [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 63-84]
 • ندی حسون بررسی و نقد ترجمه عربی داستان‌های کوتاه جلال آل‌احمد( نمونۀ موردی«پستچی» و «گلدان چینی») [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نزار قبانی بررسی چکامه‌های نزار قبانی در پرتو مفهوم بحران هویت [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 267-296]
 • نسیب (تغزل) تصویر غزل در دیوان ابوفراس حمدانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • نشانه شناسی تحلیل نشانه‌شناسی عناوین و نام شخصیت های د استانی سفرنامه ابن فطوّمه [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • نشانه شناسی نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «هجره عروه بن الورد» از کاظم السماوی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 237-266]
 • نشانه‌شناسی بررسی نشانه‌شناختی قصیدۀ مازال یکبر أوراس بذاکرتی سرودۀ عبدالله حمادی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 77-107]
 • نشانه‌شناسی نشانه‌شناسی اجتماعی رمان «الحرب فی برّ مصر» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 57-88]
 • نشانه‌شناسی نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 59-88]
 • نشانه‌شناسی ادبی واکاوی مؤلفه‌های ادبیات پایداری در اشعار بدیع القشاعله بر اساس الگوی نشانه‌شناسی پیرس [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 105-131]
 • نشانه‌شناسی شعر بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد") [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریات عامل بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 83-108]
 • نظریة السّکاکیّ نقد نظریة السَّکاکیّ و مَن تَبِعَه و مناقشتها فی تفسیر القصر فی الآیة الرابعة و الاربعین بعد المئة من سورة آل عمران [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 133-162]
 • نظریة النظم دراسة تحلیلیة للجمالیات اللغویة والبلاغیة فی سورة طه على ضوء نظریة النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحرة التائبین [طه: 70 – 73]) [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 149-179]
 • نظریّة دوره‌های سیاسی نقد و بررسی نظریّة دوره‌بندی سیاسی تاریخ ادب عربی [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • نظریه آگاهی نمود نقش رمزواره در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف با تکیه بر نظریه آگاهی دنیل چندلر (مطالعه موردی دیوان «السّاعه الاخیره») [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 297-334]
 • نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته نظریه‌ی خواننده‌ی نهفته در ادبیات کودک مطالعه موردی آثار «لینا کیلانی» [دوره 3، شماره 1، 1391]
 • نظریه‌های ادبی نقد و بررسی تأثیر بن‌مایه‌های فکری فرمالیسم در نظریه‌های ادبی ادونیس [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 146-168]
 • نظریۀ پیرس نشانه شناسی رنگ‌ها در شعر محمد آدم بر پایه نظریۀ پیرس [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 59-88]
 • نظریۀ تعلیق بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 83-108]
 • نظریۀ ریفاتر بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر اساس نظریه ریفاتر (مطالعه موردی : قصیده "وطن لاسمی مشرد") [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریۀ نظم بررسی و تحلیل عامل‌و‌معمول نحوی بر اساس نظریۀ نظم جرجانی [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 83-108]
 • نظم مبانی زیبایی‌شناسی متن در زبان عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نظم های سه گانه تحلیل قصیده البحّار و الدرویش (دریانورد و پارسامرد) بر پایه نظریه ی ژاک لکان [دوره 2، شماره 17، 1397، صفحه 97-122]
 • نقاب تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نقاب تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]
 • نقاب فرآیند بکارگیری نقاب برای اسطوره سازی در تحلیل گفتمان لاکلا و موف(در قصیده «خروج رأس الحسین من المدن الخائنة» از قاسم حداد) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 99-120]
 • نقاشی عناصر نقاشی در دیوان "مایفوق الوصف"سوزان علیوان [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 237-262]
 • نقد بررسی و نقد ساختار و محتوای شعر سپید عربی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نقد تحلیلی بر رویکرد فلسفی در نقد کلاسیک عربی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 185-206]
 • نقد ادبی منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نقد ادبی بررسی تحلیلی و توصیفی آراء نقدی «عبدالرّحمن شکری» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • نقد ادبی نگاهی تازه به داستان قدیمی سعدی و متنبی [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • نقد ادبی تحلیل و بررسی خطبۀ «اشباح» از منظر نقد فرمالیستی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 213-249]
 • نقد ادبی معیار عاطفی در نقد ادبی سده های اول تا سوم هجری [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 207-236]
 • نقد ادبی تحلیل دیدگاه‌های ناقدان عصرعباسی پیرامون تأثیر عناصر فرازبانی در سرایش شعر [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 351-375]
 • نقد ادب عربی واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 211-239]
 • نقد ادبی- نظریه ساختارگرایی- صلاح فضل نگاهی به کتاب نظریة البنائیة اثر دکتر صلاح فضل [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 231-253]
 • نقد ایدئولوژیک نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 195-211]
 • نقد ترجمه نقد و واکاوی هم‌ارزی لایه‌های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 31-57]
 • نقد جامعه‌شناختی نقد جامعه‌شناختی رمان عمارت یعقوبیان، نوشتۀ علاء اسوانی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • نقد داستان روش تحلیل «ماهیتِ صورت» داستان نقدی بر نظریه «ماهیت صورت» سید بحراوی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 299-330]
 • نقد رتوریک نقد رتوریک سرود ملی کشور سوریه (با رویکرد نقد ایدئولوژیک از منظر سونیا فوس) [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 195-211]
 • نقد رتوریک- ابوالبقا الرندی- اقناع مخاطب-نونیّه مرثیه‌ی ابوالبقاء الرُّندی در آیینه‌ی نقد رتوریک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 123-152]
 • نقد روانشناختی تطبیق شیوه‌های نقد ادبی بر آراء نقدی «ابراهیم عبدالقادر المازنی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • نقد ساختگرا تحلیل و بررسی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الإدبی» [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 135-157]
 • نقد فرمالیستی بررسی زیبایی‌شناسی قصیدۀ «العام السادس عشر» أحمد عبد المعطی حجازی از منظر نقد فرمالیستی [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • نقد فرمالیستی سرود ملی الجزایر در آیینۀ نقد فرمالیستی [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 35-54]
 • نقد قدیم و جدید بررسی و نقد مؤلفه های سبکی در "قصیده بائیه" شریف رضی [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 175-194]
 • نقد کتاب تحلیل و بررسی کتاب «بنیة النص السردی من منظور النقد الإدبی» [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 135-157]
 • نقد مقاله بررسی تحلیلی - انتقادی مقاله های سبکشناسی(الأسلوبیة) مطالعه ی موردی مقاله های علمی پژوهی سالهای 1393-1389 [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 177-201]
 • نقد منطقی خطاهای شعری ازدیدگاه ابوهلال عسکری [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 271-298]
 • نقد هیروگلیف تحلیل انتقادی الهیروغلیفیه و القرآن الکریم، نوشتة سعد عبدالمطلب عدل [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • نقد و تحلیل نقد و بررسی برخی دیدگاه‌های نحوی «ابراهیم مصطفی» در کتاب «إحیاء النّحو» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • نقد ومناقشة نقد نظریة السَّکاکیّ و مَن تَبِعَه و مناقشتها فی تفسیر القصر فی الآیة الرابعة و الاربعین بعد المئة من سورة آل عمران [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 133-162]
 • نقش اجتماعی نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • نقش انقلابی نقش اجتماعی و انقلابی زن در داستان‌های غسان کنفانی و سحر خلیفه [دوره 3، شماره 2، 1391]
 • نقش‌گرای هالیدی بررسی فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در قصیدۀ «إلی دوده» میخائیل نعیمه (بر اساس نظریۀ نقش‌گرای هالیدی) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 299-321]
 • نیما نقد سرمایه و ضد سرمایة اجتماعی در شعر داروگ و آی آدم‌ها از نیما و سرود باران از بدر شاکر سیاب [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نماد نماد‌های مقاومت در شعر محمّد حلمی الریشه [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 212-233]
 • نماد آب خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 7-27]
 • نمادپردازی دینی تحلیل و نقد نمادپردازی دینی در دیوان امل دنقل [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • نمادهای پایداری نماد‌های مقاومت در شعر محمّد حلمی الریشه [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 212-233]
 • نمایشنامه عربی نقد و واکاوی هم‌ارزی لایه‌های فرهنگی در سه نمایشنامه عربی توفیق الحکیم با تکیه بر رویکرد میشل بالار [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 31-57]
 • نهج البلاغة توثیق الحِکَم المُضافةِ إلی نهج البلاغة (من خلال شرح ابن أبی الحدید) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 7-40]
 • نهج البلاغه روابط بینامتنی نهج‌البلاغه با آثار امین‌الریحانی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نهج البلاغه سبک شناسی خطبه 87 نهج البلاغه بر اساس رویکرد ساختارگرایی [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 171-204]
 • نهج البلاغه روش‌شناسی پدیدۀ تضمین نحوی در فرایند ترجمۀ نهج‌البلاغه (با محوریت ترجمه‌های: آیتی، فیض الإسلام، شهیدی، دشتی و جعفری) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-280]
 • نهج‌البلاغه از قهرمان تا پهلوان(بررسی سیر تطوّر معنایی واژة قهرمان) [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • نهج‌البلاغه سبک‌شناسی نحوی نامۀ سی و یکم نهج‌البلاغه [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • نهج‌البلاغه بررسی معانی کاربردی افعال مزید (باب های افعال، تفعیل و مفاعله) در نهج البلاغه [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 58-82]
 • نه شرقی نه غربی منابع عربی در تبیین فرهنگ و ادب فارسی [دوره 1، شماره 1، 1389]
 • نوآوری جلوه‌های نوگرایی در خمریات حسین بن ضحاک [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 7-29]
 • نور تحلیل بصری شعر ابن خفاجه اندلسی با رویکرد امپرسیونیسمی [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 332-362]
 • نوستالژی نوستالژی در شعر سمیح القاسم [دوره 3، شماره 2، 1391]

و

 • واج‌آرایی بررسی تطبیقی تتابع‌اضافات در زبان و ادب عربی و فارسی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 215-238]
 • وارونگی خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة [دوره 11، شماره 23، 1400، صفحه 7-27]
 • واژة «ولی» معناشناسی واژة «ولی» در قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • واژگان کلیدی: شعر فلسطین بررسی جلوه‌های بلاغی تصویر در دیوان «الأعمال الشعریة» ابراهیم نصرالله [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 234-251]
 • وائلی نقدِ سبک‌‌شناسانه‌ی اشعار اجتماعی شیخ احمد وائلی (تحلیل زبانی) [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 119-150]
 • ودیع سعاده کاربردشناسی تقابل فکری-زبانی در انگاره‌های شعری ودیع سعاده [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 119-144]
 • ویرانشهر نشانه‌هایی از ویرانشهر در شعر «خلیل حاوی» [دوره 2، شماره 1، 1390]
 • ویژگیهای محتوایی و زبانی رمان پسااستعماری الجزایر و ویژگی‌های محتوایی و زبانی آن [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 247-268]
 • وصایا قید الأرض دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجاً) [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 163-184]
 • وصف وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 179-212]
 • وصف گرگ نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 213-236]
 • وطن بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 33-56]
 • وطن پرستی شهید و شهادت در شعر محمد العید آل خلیفه [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 109-131]
 • وطن من زجاج تحلیل رمان " وطن من زجاج" یاسمینه صالح بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون لیون [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 53-75]
 • ون دایک بازتاب خود و دیگری در رمان عباد الشمس (با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 281-308]
 • ون لیوون تحلیل رمان " وطن من زجاج" یاسمینه صالح بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون لیون [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 53-75]

ه

 • هاشمیات ادبیت هاشمیات کمیت اسدی و حجازیات شریف رضی در سنجه معادله بوزیمان [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 6-29]
 • هیپولیت تن نقد جامعه شناختی سروده وصف گرگِ بحتری بر اساس دیدگاه هیپولیت تن [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 213-236]
 • هجاء سیاسى فاحش بررسی تقابل هجاء سیاسى فاحش با اخلاقِ دینى در دالیّه سید حیدر حلی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 115-148]
 • هجره عروه بن الورد نشانه‌شناسی رمزگان‌های زبانی در سروده «هجره عروه بن الورد» از کاظم السماوی [دوره 12، شماره 24، 1401، صفحه 237-266]
 • هزار و یک شب بررسی حرکت‌های داستانی در هزار و یک شب با تکیه بر الگوی ریخت‌شناسی « ولادیمیر پراپ» [دوره 2، شماره 2، 1390]
 • هلن سیکسو خوانش رمان «سیدات‌القمر» بر اساس نظریه تقابل‌های دوگانه هلن سیکسو [دوره 12، شماره 25، 1401، صفحه 181-216]
 • همس الجفون بررسی فرآیندهای فرانقش اندیشگانی در قصیدۀ «إلی دوده» میخائیل نعیمه (بر اساس نظریۀ نقش‌گرای هالیدی) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 299-321]
 • هنجار شکنی معنایی واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 211-239]
 • هنجار شکنی نوشتاری واکاوی ساختار شعری ریم قیس کُبّه بر اساس نظریه جفری لیچ (مطالعه موردی هنجارشکنی معنایی و نوشتاری) [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 211-239]
 • هنجارگریزی معناآفرینی در شعر با استفاده از هنجارگریزی‌های زبـانی (بررسی موردی: عزالدّین مناصره، شاعر معاصر فلسطینی) [دوره 1، شماره 2، 1389]
 • هنجارگریزی بازخوانی انتقادی استشهاد به شعر در نحو عربی [دوره 4، شماره 2، 1392]
 • هنجارگریزی روش‌شناسی پدیدۀ تضمین نحوی در فرایند ترجمۀ نهج‌البلاغه (با محوریت ترجمه‌های: آیتی، فیض الإسلام، شهیدی، دشتی و جعفری) [دوره 11، شماره 22، 1400، صفحه 253-280]
 • هنجارگریزی(قاعده کاهی) هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ [دوره 9، شماره 19، 1398، صفحه 151-178]
 • هنجارگریزی نوشتاری واکاوی هنجارگریزی نوشتاری و دلالت‌های آن در شعر سعدی یوسف بر اساس الگوی زبان‌شناختی جفری لیچ [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 323-348]
 • هویّت انسانی بازتعریف هویّت‌شناسانۀ مفهوم وطن در رمان «التّائهُون اثر امین معلوف» [دوره 10، شماره 21، 1399، صفحه 33-56]

ی

 • یأس نگاهی به مسأله استعمار در اشعار مهدی اخوان‌ثالث و مفدی زکریا [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 155-180]
 • یاسمینه صالح تحلیل رمان " وطن من زجاج" یاسمینه صالح بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون لیون [دوره 10، شماره 20، 1399، صفحه 53-75]
 • یحیی سماوی بارقه‌های بیداری اسلامی در چکامه‌های یحیی سماوی [دوره 4، شماره 1، 1392]
 • یوسف القعید نشانه‌شناسی اجتماعی رمان «الحرب فی برّ مصر» [دوره 9، شماره 18، 1398، صفحه 57-88]
 • یونگ تحلیل کهن الگوهای" نقاب" و" سایه" در لافتات 1 احمد مطر [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 187-212]