بررسی و نقد کتاب أسلوب علی‌بن أبی طالب علیه السلام فی خطبه الحربیة

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از موضوعاتی که ارتباطی تنگاتنگ با مسائل زبان‌شناسی دارد و ناقدان در بررسی و تحلیل متون به آن توجهی ویژه دارند، سبک‌شناسی است که بین روش علمی در مطالعات زبانی و روش نقدی در مطالعۀ متن ادبی توازن ایجاد کرده است. از سوی دیگر، وجود تألیفاتی در تطبیق این روش بر متون خلأیی بزرگ در این زمینه به‌حساب می‌آید که کتاب أسلوب علی‌بن أبی طالب(ع) فی خطبه الحربیة گامی در راستای پر کردن خلأ موجود بوده است. بدون شک هر نگاشته‌ای دارای جنبه‌های ارزشمند و احتمالاً کاستی‌هایی است که مطرح نمودن و بررسی و نقد آنها می‌تواند زوایایی را برای نویسنده آشکار کند که از دید وی مخفی بوده و، از این رهگذر، مسیر برای ارائۀ هر چه بهتر تألیفات هموار شود. با این توصیف و برای تحقق چنین هدفی در مقالۀ حاضر به بررسی و نقد کتاب أسلوب علی‌بن أبی‌طالب(ع) فی خطبه الحربیة اثر علی احمد عمران پرداخته شده و، بعد از ذکر مقدمه و تعریف کتاب و اشاره به نقاط قوت آن، کاستی‌های کتاب در چند محور اساسی بیان شده است. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش، که یافتن همان کاستی‌ها و محاسن و جنبه‌های نوآورانۀ کتاب است، در متن مفصلاً ذکر شده و همۀ آنها حاکی از آن است که هر‌چند اثر با سرفصل وزارت علوم خیلی متناسب نیست، اما می‌تواند به‌عنوان کتاب کمک درسی، که به تطبیق نظریه‌ای جدید بر متنی ارزشمند چون نهج‌البلاغة پرداخته، مورد استفادۀ دانشجویان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Study of the book Ali Ibn –e- Abi taleb (peace be upon him) style in his Military Speeches

چکیده [English]

Stylistics is one of the subjects that has a Close relationship with Linguistics and the critics paid attention to it in investigation and analysis of texts. It has created the balance between scientific method in language studies and critical method in Study of literary texts. But there are few works focused on this topic and the book (Ali Ibn –e- Abi taleb (peace be upon him) style in his Military Speeches) is important for compensate for this shortage. Also fore sure Every book has Values shortcomings critical study of the book can help the Writer to Correct his book and write Better book. To Achieve this goal in the present study, it is intended to study the book (Ali Ibn –e- Abi taleb (peace be upon him) style in his Military Speeches) by Ali Ahmad Omran. The paper Explains the Book defects in A few main categories after Introduction about the book. The results of the study have been mentioned in the Article and they show that this book can be a Supplementary book Because it applied A New theory TO A Valuable old text AS Nahjul Balagha, However, this book isnt Proportional to Rubric of Ministry of Science for this Lesson. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • stylistics
 • rhetoric
 • Imam Ali (peace be upon him)
 • (Ali Ibn -e- Abi taleb (peace be upon him) style in his Military Speeches)
 1. - ابن میثم البحرانی، کمال الدین میثم بن علی، (بی‌تا)، شرح نهج البلاغة، بیروت: دار الآثار للنشر ، دار العالم الإسلامی.
 2. - ابن هشام الأنصاری، أبو محمد عبد الله بن یوسف، (1406هـ)، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب، المحقق: مازن المبارک ومحمد علی حمد الله، بازنگری سعید افغانی، قم: انتشارات سید الشهداء.
 3. - أبودیب، کمال، (1984)، «الأسلوبیة»، مجلة فصول، المجلد 6، العدد 1.
 4. - أولمان، ستیفن، (د.ت)، دور الکلمة فی اللغة، المترجم: کمال بشر، القاهرة: دار غریب للطباعة و النشر.
 5. - امین، سید محسن، (بی‌تا)، أعیان الشیعة، المحقق: حسن الأمین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.
 6. - الرافعی، مصطفی صادق، (1997)، إعجاز القرآن والبلاغة والنبویة، القاهرة: دار المنار.
 7. - الرضی، أبوالحسن محمد بن الحسن، (1398هـ)، شرح الرضی علی الکافیة، المصحح: یوسف حسن عمر، تهران: مؤسسه صادق.
 8. - باطنی، محمدرضا، (1364)، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر.
 9. - جبر، محمد عبد‌اللّه، (1988)، الأسلوب والنحو دراسة تطبیقیة فی علاقة الخصائص الأسلوبیة ببعض الظاهرات النحویة، الإسکندریة: دار الدعوة.
 10. - خاقانی، محمد، (1390)، جلوه‌های بلاغت در نهج البلاغة، تهران: انتشارات بنیاد نهج‌البلاغة.
 11. - خفاجی، محمد عبد‌المنعم و دیگران، (1992)، الأسلوبیة والبیان العربی، القاهرة: الدار المصریة‌اللبنانیة.
 12. - السیوطی، عبد الرحمن، (1428هـ)، الأشباه والنظائر فی النحو، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 13. - شمیسا، سیروس، (1386)، کلیات سبک‌شناسی، تهران: نشر میترا.
 14. - طالبیان، یحیی، (1378)، صور خیال در شعر شاعران سبک خراسانی، کرمان: مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی عماد کرمانی.
 15. - عیاد، محمود، (1981)، «الأسلوبیة الحدیثة محاولة تعریف»، مجلة فصول، المجلد1، العدد 2.
 16. - مصلوح، سعد، (1992)، الأسلوب دراسة لغویة أسلوبیة، القاهرة: عالم الکتب.
 17. - ــــــــــ ، (1984)، «الأسلوبیة ـ ضمن مهرجان شوقی و حافظ الذی أقیم بالقاهرة سنة 1982م»، مجلة فصول، المجلدد 5، العدد 1.
 18. - مکارم شیرازی، ناصر؛ با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، (1386)، پیام امام أمیر‌المؤمنین(ع)، قم: انتشارات امام علی‌بن ابی طالب(ع).