راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نگارش مقالات
:مقاله ارسالی به نشریه علمی-پژوهشی «پژوهشنامه نقد ادب عربی» باید:
أ- تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات ترجمه شده پذیرفته نمی شود.
ب- در نشریه دیگر چاپ یا همزمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد.
پ- دارای چکیده های 250 واژه ای به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی (کلید واژه ها 4 تا 7 واژه)
ث- مقاله در دو فایل جداگانه ارسال شود.
1- فایل کامل مقاله بدون نام و مشخصات نویسندگان، همراه با چکیده به سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی ارسال شود.
2- فایل نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، محل اشتغال، نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت * مشخص شود: نشانی-##
.
کامل نویسنده، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و پست الکترونیکی (صرفاً ایمیل دانشگاهی)
.باشد

ج- حجم مقاله با ملحقات حداکثر 7500 کلمه.

ح- مقاله های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه بررسی اولیه و داوری خواهد شد.
خ- 
مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد بود.
د- پژوهشنامه نقد ادب عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

ر- مقاله ارسالی شامل موارد ذیل باشد:
1- عنوان مقاله

2- چکیده
3- کلید واژه ها
4- مقدمه

5- پیشینه پژوهشی که شامل موارد زیر باشد:
مقاله: خلاصه ای از نتیجه یا مقاله )نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار مقاله، نام مجله، سال و شماره آن.
پایان نامه: خلاصه ای از نتیجه پایان نامه )عنوان پایان نامه، سال نگارش و نام دانشجو.
- همچنین مطالب ذکر شده در این بخش بر اساس سال نگارش مرتب شوند.
6- متن مقاله
7- در صورت وجود ترجمه عبارت های عربی موجود در متن مقاله، ترجمه ها به بخش پی نوشت منتقل شوند
.همچنین در صورت وجود اسامی لاتین در متن مقاله از ذکر آنها در بخش پاورقی خودداری نموده و به پی نوشت منتقل شود
8-نتیجه

9- پی نوشت ها
10- سپاسگزاری: در این قسمت از تأمین کنندگان بودجه و امکانات و اشخاص دیگر که در انجام تحقیق کمک کرده اند، سپاسگزاری می شود: (اختیاری)
11- منابع و مآخذ

12- ارجاعات داخل متن شامل (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه)
- اگر منبع مورد استفاده در متن مقاله از دو نویسنده به بالا بود، نام خانوادگی نویسنده اول و دیگران، سال: شماره صفحه، اما اگر تنها دو نویسنده بود نام خانوادگی هر دو باید نوشته شود.
13- ارجاعات انتهای متن
14- فهرست منابع و ماخذ لازم است به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند
- کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، عنوان کتاب، محقق یا مترجم کتاب، نوبت چاپ، مکان انتشار، ناشر
- مقالات
: نام خانوادگی نفر اول، نام نفر اول، نام و نام خانوادگی نفر دوم و نام و نام خانوادگی نفر سوم، سال، »عنوان مقاله داخل
.گیومه، نام مجله به صورت بولد، سال، شماره صفحه
پایان نامه
: نام خانوادگی دانشجو، نام، )سال نگارش پایان نامه(، »عنوان پایان نامه به صورت بولد و داخل گیومه«، استاد راهنما،
.دانشکده: دانشگاه
Structured Extendedچکیده مبسوط )انگلیسی(: چکیده انگلیسی مقالات به صورت چکیده مبسوط ساختاریافته -11
یعنی چکیدهای شامل 750تا 1000واژه و به تفکیک شامل: -1هدف و مقدمه، -2روش شناسی، -3یافته ها، -4بحث( Abstract) و نتایج
Title
Introduction
Methodology
Discussion and Results
Conclusion
Keywords
الگوی فنی تنظیم مقالات
- کلمه چکیده، کلیدواژه ها، عناوین اصلی و فرعی هم طراز متن نوشته می شود
- متن چکیده، از سمت راست با نیم سانت تورفتگی، نوشته می شود
- اولین پارگراف بعد از هر عنوان همطراز متن و بدون تورفتگی نوشته میشود، اما سایر پارگرافها با نیم سانت تورفتگی نوشته
شود
نحوه نگارش
عنوان فارسی
B Lotus 16-Bold
عنوان لاتین
Times New Roman 12-Bold
کلمه چکیده
B Lotus 13
چکیده لاتین
Times New Roman 10
متن چکیده فارسی
B Lotus 11
عنوان عربی
Traditional Arabic 13- Bold
کلمات عربی در متن چکیده
Traditional Arabic 12
چکیده عربی
Traditional Arabic 12

کلمه کلیدواژه ها
B Lotus 13
منابع و مآخذ فارسی
B Lotus 11
متن مقاله فارسی
B Lotus 13
منابع و ماخذ عربی
Traditional Arabic 12
(متن عربیحتی اگر اسم باشد
Traditional Arabic 14
منابع و مآخذ لاتین
Times New Roman 10
عناوین اصلی
B Lotus 14-Bold
عنوان جداول، نمودارها و تصاویر
B Lotus 11-Bold
عناوین فرعی
B Lotus 13.5-Bold
منبع جداول، نمودارها و تصاویر به فارسی
B Lotus 10
ارجاعات داخل متن فارسی
B Lotus 11
منبع جداول، نمودارها و تصاویر به لاتین
Times New Roman 9
ارجاعات داخل متن عربی
Traditional Arabic 12
مشخصات صفحه
5 cm
Top
5 cm
Bottom
4.5 cm
Left
4.5 cm
Right
ارجاعات داخل متن
نکته مهم: مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی، از پذیرش مقالات دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد معذور است. در خصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری، صرفاً با همکاری و مسئولیت اعضای هیئت علمی بلا مانع است.