شماره جاری: دوره 9، شماره 19، پاییز و زمستان 1398 

3. تحلیل رمان "ساق البامبو" اثر سعود السنعوسی، بر اساس گفتمان قدرت میشل فوکو

صفحه 65-90

سولماز پرشور؛ مهین حاجی زاده؛ عبدالاحد غیبی؛ حمید ولی زاده


6. هنجارگریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ

صفحه 151-178

ابراهیم اناری بزچلوئی؛ احسان رسولی؛ سید ابوالفضل سجادی؛ احمد امیدعلی


7. وصف طبیعت، بُن‌مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن‌خفاجۀ ‏اندلسی

صفحه 179-212

مهدی شاهرخ؛ علی بابابی دم طسوج؛ محمود آبدانان مهدیزاده


شناسنامه نشریه

شاپا چاپی