اعضای هیات تحریریه

برای دسترسی به ایمیل اعضای هیئت تحریریه، کلیک کنید.

مدیر مسئول

دکتر حجت رسولی

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

h-rasoulisbu.ac.ir

سردبیر

دکتر حجت رسولی

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

h-rasoulisbu.ac.ir

دستیار سردبیر

دکتر ابوالفضل رضائی

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

a_rezayisbu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر امیر فرهنگ‌نیا

(استادیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

a_farhangniasbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

abaminutut.ac.ir

دکتر خلیل پروینی

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس

parvinimodares.ac.ir

دکتر احمد خاتمی

(استاد) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

a_khatamisbu.ac.ir

دکتر محمد خاقانی

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان

m.khaqanifgn.ui.ac.ir

دکتر محمد ابراهیم خلیفه شوشتری

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

m-khalifehsbu.ac.ir

دکتر حجت رسولی

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

h-rasoulisbu.ac.ir

دکتر ابوالفضل رضائی

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

a_rezayisbu.ac.ir

دکتر غلام‌عباس رضائی هفتادر

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

ghrezaeeut.ac.ir

دکتر سید حسین سیدی

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

seyyediyahoo.com

دکتر عبدالحسین فقهی

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

afeghhiut.ac.ir

دکتر علی‌اصغر قهرمانی مقبل

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

a_ghahramanisbu.ac.ir

دکتر رضا ناظمیان

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی

reza_nazemian2003yahoo.com

دکتر حسین کیانی

(دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز

hkyaneeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عبدالنبی اصطیف

(استاد) دانشگاه دمشق

anstaifscs.net.org

دکتر دلال عباس

(استاد) دانشگاه لبنان

dalal.abbasgmail.com