بنابر تصمیم هیأت تحریریۀ پژوهشنامۀ نقد ادب عربی، از پذیرش مقالۀ جدید از نویسندگانی که مقالۀ ایشان در چرخه بررسی و داوری قرار دارد و هنوز تعیین و تکلیف نهایی صورت نگرفته، معذوریم.

این مجله تابع قوانین بین المللی Cope در خصوص سرقت ادبی است و با متخلفان بر اساس قوانین بین المللی برخورد می‌کند. دستور العمل