اصول اخلاقی انتشار مقاله

این مجله تابع قوانین بین المللی Cope در خصوص سرقت ادبی است و با متخلفان بر اساس قوانین بین المللی برخورد می‌کند. دستور العمل