"اهداف و چشم انداز پژوهش‌نامه نقد ادب عربی"

هدف عمده نشریه پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عرب فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با زبان و ادبیات عربی می‌باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل‌هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور رسیدن به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

1) توسعه مرزهای دانش زبان وادبیات عربی با ترویج نشر دانش سودمند در حوزه زبان و ادبیات عربی

2) انتشار آثار علمی برتر اساتید رشته زبان وادبیات عربی دانشگاه‌های کشور

3) تعامل بین المللی به منظور انتشار آثار علمی اساتید دانشگاه‌های کشورهای عربی

4) تعامل علمی بین اساتید دانشگاه‌های داخل وخارج کشور با ایجاد شبکه تعاملی بین نویسندگان مقاله و داوران و اعضای هیات تحریریه که منجر به بالندگی علمی اساتید می‌شود.