شماره 26 پژوهشنامه نقد ادب عربی (بهار و تابستان 1402)، به زودی منتشر خواهد شد.