شماره 25 پژوهشنامه نقد ادب عربی (پاییز و زمستان 1401)، به زودی منتشر خواهد شد.