شماره 23 پژوهشنامه نقد ادب عربی (پاییز و زمستان)، منتشر شد.