شماره 22 پژوهش‌نامه نقد ادب عربی (بهار و تابستان)، منتشر شد.