شماره 25 پژوهشنامه نقد ادب عربی (پائیز و زمستان 1401)، منتشر شد.