شماره 24 پژوهش‌نامه نقد ادب عربی (بهار و تابستان 1401)، منتشر شد.