برای دسترسی به ایمیل اعضای هیئت تحریریه، کلیک کنید.


مدیر مسئول


دکتر حجت رسولی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

 • h-rasoulisbu.ac.ir

سردبیر


دکتر حجت رسولی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

 • h-rasoulisbu.ac.ir

دستیار سردبیر


دکتر ابوالفضل رضائی (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی

 • a_rezayisbu.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر امیر فرهنگ‌نیا (استادیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

 • a_farhangniasbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالحسن امین مقدسی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

 • abaminutut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر خلیل پروینی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس

 • parvinimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد خاتمی (استاد) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

 • a_khatamisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد خاقانی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان

 • m.khaqanifgn.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد ابراهیم خلیفه شوشتری (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

 • m-khalifehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حجت رسولی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

 • h-rasoulisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل رضائی (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

 • a_rezayisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلام‌عباس رضائی هفتادر (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

 • ghrezaeeut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید حسین سیدی (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • seyyediyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالحسین فقهی (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

 • afeghhiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی‌اصغر قهرمانی مقبل (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

 • a_ghahramanisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا ناظمیان (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبائی

 • reza_nazemian2003yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین کیانی (دانشیار) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز

 • hkyaneeyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عبدالنبی اصطیف (استاد) دانشگاه دمشق

 • anstaifscs.net.org

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دلال عباس (استاد) دانشگاه لبنان

 • dalal.abbasgmail.com